devel.sq.po

Mismatched links: 33.

Mismatched ids: 0.

#text
7  
If you are developing an official GNU package, we strongly recommend using a public source control repository on <a href="https://savannah.gnu.org/">Savannah</a>, the GNU hosting server. To do this, first <a href="https://savannah.gnu.org/account/register.php">create yourself an account</a> and then <a href="https://savannah.gnu.org/account/login.php">register your GNU package</a>. After it is created, you will be able to choose a version control system, create web pages for your package, manage permissions for contributors to the pages, and many other features. 
Nëse po zhvilloni një paketë zyrtare GNU, këshillojmë me forcë përdorimin e një depoje publike me kontroll versionesh te <a href="http://savannah.gnu.org/">Savannah</a>, shërbyesi strehë e GNU-së. Që ta bëni këtë, së pari <a href="https://savannah.gnu.org/account/register.php">krijoni për veten një llogari</a> dhe mandej <a href="http://savannah.gnu.org/register/">regjistroni paketën tuaj GNU</a>. Pasi të jetë krijuar, do të jeni në gjendje të zgjidhni sistemin tuaj për kontroll versionesh, të krijoni faqe web për paketat tuaja, të administroni lejet për kontribuesit te faqet, dhe mjaft gjëra të tjera. 
10  
When a GNU package is registered on Savannah, a web interface allows developers to create and manage mailing lists dedicated to their package. 
Kur një paketë GNU regjistrohet në <a href="http://savannah.gnu.org/">Savannah</a>, një ndërfaqe web u lejon zhvilluesve të krijojnë dhe administrojnë lista kushtuar kësaj pakete. 
19  
The primary ftp site for GNU software on <a href="https://ftp.gnu.org/gnu"><code>https://ftp.gnu.org/gnu</code></a>, which is <a href="/prep/ftp.html">mirrored worldwide</a>. We very strongly recommend that all GNU packages upload their releases here (in addition to any other location you find convenient). 
Sajti parësor ftp për software GNU <a href="http://ftp.gnu.org/gnu"><code>http://ftp.gnu.org/</code></a>, i cili <a href="/prep/ftp.html">ka pasqyra anembanë botës</a>. Këshillojmë me shumë forcë që krejt paketat GNU t’i ngarkojnë këtu versionet hedhje në qarkullim (përveç çfarëdo vendi tjetër që ju vjen ndoresh). 
20  
We use a different server for test releases, so that people won't install them thinking they are ready for prime time. This server is <a href="https://alpha.gnu.org/gnu"><code>https://alpha.gnu.org/gnu</code></a>. 
Ne përdorim një tjetër shërbyes për versione provë, që kështu njerëzit nuk do t’i instalojnë duke menduar që janë gati për përdorim normal. Ky shërbyes është <a href="ftp://alpha.gnu.org/"><code>ftp://alpha.gnu.org/</code></a>. 
23  
We provide shell login access to GNU machines to people who need them for work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a responsibility, and they should be used only for your work on GNU. <a href="/software/README.accounts.html">Instructions for obtaining an account machines</a> are written separately. 
Japim të drejta hyrjeje në makinat GNU për personat që kanë nevojë për to për të punuar për software GNU. Pasja e llogarie hyrjeje është një privilegj dhe përgjegjësi njëkohësisht, dhe do të duhej të përdoreshin vetëm për punën tuaj me GNU-në. <a href="README.accounts.html">Udhëzimet si të përfitohet një llogari te makinat</a> janë të shkruara veçmas. 
25  
You can also <a href="https://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost">use a GNU account for email</a>. 
Mundeni gjithashtu <a href="http://www.fsf.org/about/systems/sending-mail-via-fencepost">të përdorni një llogari GNU për email-in</a>. 
28  
<a href="https://github.com/NixOS/hydra">Hydra</a> is a free continuous build tool based on the <a href="https://nixos.org/">Nix</a> package manager. Administrators of the <a href="https://hydra.nixos.org/">Hydra instance at the Delft University of Technology</a> have generously offered <a href="https://hydra.nixos.org/project/gnu">slots for the GNU Project</a>. Projects on Hydra get re-built <em>at each commit</em> or change in their dependencies, whichever comes first (dependencies <em>include</em> the standard build environment being used, which itself contains recent released versions of GCC, GNU&nbsp;make, etc.) 
<a href="http://nixos.org/hydra/">Hydra</a> është një mjet i lirë montimi të vazhdueshëm i bazuar në administruesin <a href="http://nixos.org/nix/">Nix</a> të paketave. Administratorët e <a href="http://hydra.nixos.org/">instalimit Hydra në Delft University of Technology</a> kanë ofruar me bujari <a href="http://hydra.nixos.org/project/gnu">brazda për Projektin GNU</a>. Projektet te Hydra rimontohen <em>pas çdo parashtrimi</em> ose ndryshimi në varësitë përkatëse, cilado që ndodh e para (te varësitë <em>përfshihen</em> mjedisi standard i montimit në përdorim, i cili në vetvete përmban versionet e reja të hedhura në qarkullim të GCC-së, GNU&nbsp;make, etj.) 
30  
In addition to the <a href="https://hydra.nixos.org/project/gnu">web interface</a>, Hydra can send notifications by email when the build status of a project changes&mdash;e.g., from <code>SUCCEEDED</code> to <code>FAILED</code>. When a build fails, its log and build tree are accessible from the web interface; the latter allows generated files (for example, <code>config.log</code> or <code>testsuite.log</code>) to be inspected, which provides debugging hints. 
Përveç <a href="http://hydra.nixos.org/project/gnu">ndërfaqes web</a>, Hydra mund të dërgojë njoftime me email sa herë që gjendja e montimit për një projekt të dhënë ndryshon&mdash;p.sh., nga <code>ME SUKSES</code> në <code>DËSHTOI</code>. Kur një montim dështon, regjistrimi përkatës dhe pema e montimit mund të shihen prej ndërfaqes web; kjo e dyta lejon shqyrtimin e kartelave të prodhuara (për shembull, <code>config.log</code> ose <code>testsuite.log</code>), çka ofron ndihmëza për diagnostikim. 
31  
Any GNU software package can request a slot on Hydra. Each package must provide its own &ldquo;build recipe&rdquo; written in the Nix language (a <em>Nix expression</em>, in Nix parlance). <a href="https://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git">Nix expressions for GNU projects</a> are available via Git. For simple projects using standard GNU build tools such as Automake and Autoconf, the recipe is usually fairly simple. For example, see the <a href="https://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix">recipe for GNU&nbsp;Patch</a>. You are welcome to ask for guidance on &lt;<a href="mailto:hydra-users@gnu.org">hydra-users@gnu.org</a>&gt;. 
Te Hydra mund të kërkojë një brazdë cilado paketë software GNU. Secila paketë duhet të furnizojë &ldquo;recetën e vet të montimit&rdquo; të shkruar në gjuhën Nix (një <em>shprehje Nix</em>, në zhargonin Nix). <a href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git">Shprehje Nix për projektet GNU</a> mund të kihen përmes Git-it. Për projekte të thjeshta që përdorin mjete GNU montimi të tilla si Automake dhe Autoconf, receta është pak a shumë e thjeshtë. Për shembull, shihni <a href="http://git.savannah.gnu.org/cgit/hydra-recipes.git/tree/patch/release.nix">recetën për GNU&nbsp;Patch</a>. Jeni i mirëpritur të kërkoni ndihmë te <a href="mailto:hydra-users@gnu.org">hydra-users@gnu.org</a>. 
32  
After constructing your build recipe, email <a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users">hydra-users@gnu.org</a> and ask to be included in Hydra. Also make sure to become a member of the <a href="https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/"><code>hydra-recipes</code> project at Savannah</a>. This will allow you to customize your project's build job directly. 
Pasi të keni formuar recetën tuaj të montimit, dërgojeni me email te <a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/hydra-users">hydra-users@gnu.org</a> dhe kërkoni që të përfshihet te Hydra. Gjithashtu mos harroni të bëheni anëtar i <a href="https://savannah.gnu.org/projects/hydra-recipes/">projektit <code>hydra-recipes</code> te Savannah</a>. Kjo do t’ju lejojë ta personalizoni aktin e montimit të projektit tuaj drejtpërsëdrejti. 
33  
For technical information about Hydra, please consult the <a href="https://hydra.nixos.org/job/hydra/master/manual/latest/download-by-type/doc/manual"> manual of Hydra</a>. For more details, please refer to the <a href="https://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html">Nix manual</a>. 
Për të dhëna teknike rreth Hydra-s, ju lutemi, shihni <a href="https://hydra.nixos.org/job/hydra/master/manual/latest/download-by-type/doc/manual"> doracakun e Hydra-s</a>. Për më tepër hollësi, ju lutemi, shihni <a href="http://hydra.nixos.org/job/nix/trunk/tarball/latest/download/1/nix/manual.html">doracakun për Nix</a>. 
35  
Another useful option for pre-release testing is the <a href="https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers">platform-testers mailing list</a>. Time permitting, the people on this list build pre-releases on a wide variety of platforms upon request. (Volunteers to handle testing requests are needed! Just subscribe to the list and start participating.) 
Një tjetër mundësi e dobishme për testim para hedhjesh në qarkullim është <a href="http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/platform-testers">lista e postimeve të testues platformash</a>. Kur e lejon koha, personat në këtë listë montojnë, kur u kërkohet, versione paraprake për një larmi të madhe platformash. (Na duhen vullnetarë që të trajtojnë kërkesat për testim! Thjesht pajtohuni te lista dhe filloni të merrni pjesë.) 
40 TODO: submitting -> contributing. 
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi të mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini te <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për përkthimet</a>.