free-sw.sr.po

Mismatched links: 83.

Mismatched ids: 1.

#text
8  
&ldquo;Open source&rdquo; is something different: it has a very different philosophy based on different values. Its practical definition is different too, but nearly all open source programs are in fact free. We explain the difference in <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> Why &ldquo;Open Source&rdquo; misses the point of Free Software</a>. 
 
10  
<a href="#fs-definition">The Free Software Definition</a> 
Дефиниција слободног софтвера 
11  
<a href="#four-freedoms">The four essential freedoms</a> 
Четири основне слободе 
12  
<a href="#selling">Free software <em>can</em> be commercial</a> 
 
13  
<a href="#clarifying">Clarifying the Boundary Between Free and Nonfree</a> 
 
14  
<a href="#run-the-program">The freedom to run the program as you wish</a> 
Слобода да покренете програм онако како желите 
15  
<a href="#make-changes">The freedom to study the source code and make changes</a> 
Слобода да изучавате изворни код и да на њему вршите промене 
16  
<a href="#redistribute">The freedom to redistribute if you wish: basic requirements</a> 
Слобода да расподељујете програм ако желите: основни захтеви 
17  
<a href="#copyleft">Copyleft</a> 
 
18  
<a href="#packaging">Rules about packaging and distribution details</a> 
Правила за праковање и детаљи расподељивања 
19  
<a href="#exportcontrol">Export regulations</a> 
 
20  
<a href="#legal-details">Legal considerations</a> 
 
21  
<a href="#contracts">Contract-based licenses</a> 
Лиценце засноване на уговору 
22  
<a href="#in-practice">The Free Software Definition in Practice</a> 
 
23  
<a href="#interpretation">How we interpret these criteria</a> 
Како ми тумачимо ове критеријуме 
24  
<a href="#get-help">Get help with free licenses</a> 
Помоћ око слободних лиценци 
25  
<a href="#terminology">Use the right words when talking about free software</a> 
Користите праве изразе када говорите о слободном софтверу 
26  
<a href="#beyond-software">Beyond Software</a> 
 
27  
<a href="#History">History</a> 
 
32 | [-Free software-]{+A program+} is [-a matter of the users' freedom to run,
| copy, distribute, study, change and improve the software. More precisely,
| it refers to four kinds of freedom, for-] {+free software if+} the
| {+program's+} users [-of-] {+have+} the [-software:-] {+four essential
| freedoms:+}  
A program is free software if the program's users have the four essential freedoms: <a href="#f1">[1]</a> 
Програм је слободан ако испуњава следеће четири основне корисникове слободе: 
60  
Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions as free software. A free license may also permit other ways of releasing them; in other words, it does not have to be a <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free license. 
Слобода 3 укључује слободу да објавите измењену верзију као слободан софтвер. Слободна лиценца може такође да дозволи друге начине објављивања, те другим речима, не мора бити <a href="/copyleft/copyleft.html">копилефт</a> лиценца. Међутим, она лиценца која захтева да измењене верзије не буду слободне се не може сматрати слободном. 
63 | [-However, certain-]{+Certain+} kinds of rules about the manner of
| distributing free software are acceptable, when they don't conflict with
| the central freedoms. For example, <a
| href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> (very simply stated) is the
| rule that when redistributing the program, you cannot add restrictions to
| deny other people the central freedoms. This rule does not conflict with
| the central freedoms; rather it protects them.  
Certain kinds of rules about the manner of distributing free software are acceptable, when they don't conflict with the central freedoms. For example, <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> (very simply stated) is the rule that when redistributing the program, you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms. This rule does not conflict with the central freedoms; rather it protects them. 
Прихватљиве су одређене врсте правила о начину расподеле слободног софтвера, али само ако не долазе у сукоб са основним слободама. На пример, <a href="/copyleft/copyleft.html">копилефт</a> је (просто речено) правило које налаже да приликом расподеле програма не можете да додате ограничења која би другима ускратиле основне слободе. Ово правило не долази у сукоб са основним слободама, већ их, напротив, штити. 
70 | Sometimes government <a id="exportcontrol">export control
| regulations</a> and trade sanctions can constrain your freedom to
| distribute copies of programs internationally. Software developers do not
| have the power to eliminate or override these restrictions, but what they
| can and must do is refuse to impose them as conditions of use of the
| program. In this way, the restrictions will not affect activities and
| people outside the jurisdictions of these governments. {+Thus, free
| software licenses must not require obedience to any nontrivial export
| regulations as a condition of exercising any of the essential freedoms.+}  
Sometimes government export control regulations and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of programs internationally. Software developers do not have the power to eliminate or override these restrictions, but what they can and must do is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this way, the restrictions will not affect activities and people outside the jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses must not require obedience to any nontrivial export regulations as a condition of exercising any of the essential freedoms. 
Понекад <a id="exportcontrol">прописи о контроли извоза</a> владе одређене земље и трговинске санкције могу да ограниче вашу слободу међународне расподеле примерака програма. Градитељи софтвера не поседују моћ да уклоне или заобиђу таква ограничења, али оно што могу и морају да ураде јесте да одбију да их наметну као услове употребе програма. На тај начин, ограничења неће утицати на употребу и људе ван надлежности тих влада. Стога, лиценце слободног софтвера не смеју захтевати покорност било каквим нетривијалним прописима као услов за практиковање четири основне слободе. 
88 | Another group [-has started using-] {+uses+} the term &ldquo;open
| source&rdquo; to mean something close (but not identical) to &ldquo;free
| software&rdquo;. We prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because,
| once you have heard that it refers to freedom rather than price, it calls
| to mind freedom. The word &ldquo;open&rdquo; <a
| href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> never refers to
| freedom</a>.  
Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean something close (but not identical) to &ldquo;free software.&rdquo; We prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The word &ldquo;open&rdquo; never refers to freedom. 
Друга група је почела да употребљава израз „отворени изворни код“ да означи нешто блиско (али не и истоветно) „слободном софтверу“. Ми се одлучујемо за израз „слободни софтвер“, јер када једном сазнате да се он односи на слободу, а не на цену, увек ћете се сетити слободе. Реч „отворено“ <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">се никад не односи на слободу</a>. 
91  
The same arguments also make sense for other kinds of works of practical use&mdash;that is to say, works that embody useful knowledge, such as educational works and reference works. <a href="https://wikipedia.org">Wikipedia</a> is the best-known example. 
Исти аргументи имају смисла и за друге врсте дела која се практично користе и која укључују корисно знање, као што су образовна дела и енциклопедије. <a href="http://wikipedia.org">Википедија</a> је најпознатији пример. 
95  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169">Version 1.169</a>: Explain more clearly why the four freedoms must apply to commercial activity. Explain why the four freedoms imply the freedom not to run the program and the freedom to delete it, so there is no need to state those as separate requirements. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Верзија 1.153</a>: Разјашњено је то да слобода да покренете програм значи да вас ништа не спречава у његовом покретању. 
96  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165">Version 1.165</a>: Clarify that arbitrary annoyances in the code do not negate freedom 0, and that freedoms 1 and 3 enable users to remove them. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Верзија 1.135</a>: Сваки пут се понавља да је слобода број 0 слобода да се покрене програм онако како је по вашој жељи. 
97  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Version 1.153</a>: Clarify that freedom to run the program means nothing stops you from making it run. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Верзија 1.153</a>: Разјашњено је то да слобода да покренете програм значи да вас ништа не спречава у његовом покретању. 
98  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Version 1.141</a>: Clarify which code needs to be free. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Верзија 1.141</a>: Разјашњено је који код би требао да буде слободан. 
99  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Version 1.135</a>: Say each time that freedom 0 is the freedom to run the program as you wish. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Верзија 1.135</a>: Сваки пут се понавља да је слобода број 0 слобода да се покрене програм онако како је по вашој жељи. 
100  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Version 1.134</a>: Freedom 0 is not a matter of the program's functionality. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Верзија 1.134</a>: Слобода број 0 није ствар функционалности програма. 
101  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Version 1.131</a>: A free license may not require compliance with a nonfree license of another program. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Верзија 1.131</a>: Слободна лиценца не би требала да захтева усклађеност са неслободном лиценцом неког другог програма. 
102  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Version 1.129</a>: State explicitly that choice of law and choice of forum specifications are allowed. (This was always our policy.) 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Верзија 1.129</a>: Јасно је наглашено да је избор суда надлежног за спорове дозвољен. (Ово је увек била наша политика) 
103  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Version 1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Верзија 1.122</a>: Захтеви везани за контролу извоза су проблем само уколико су значајне, а у супротном су само потенцијални проблем. 
104  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Version 1.118</a>: Clarification: the issue is limits on your right to modify, not on what modifications you have made. And modifications are not limited to &ldquo;improvements&rdquo; 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Верзија 1.118</a>: Објашњење: проблем су ограничења вашег права да мењате, а не онога што мењате. И измене нису ограничене на „побољшања“ 
105  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Version 1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright holders can always grant additional <em>permission</em> for use of the work by releasing the work in another way in parallel. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Верзија 1.111</a>: Верзија 1.77 је разјашњена тиме што је речено да су само ретроактивна <em>ограничења</em> неприхватљива. Власници ауторских права увек могу да дају додатне <em>дозволе</em> за употребу њихових радова паралелним објављивањем датог рада на други начин. 
106  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Version 1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point (already stated in version 1.80) that it includes really using your modified version for your computing. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Верзија 1.105</a>: Разјашњено је да, у главној тврдњи слободе број 1, аргумент (већ наведен у верзији 1.80) заиста укључује употребу ваше модификоване верзије за ваше рачунарство. 
107  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Version 1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Верзија 1.92</a>: Разјашњено је да се маскирани код не сматра изворним кодом. 
108  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Version 1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of your own modified or improved version, not a right to participate in someone else's development project. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Верзија 1.90</a>: Разјашњено је да слобода број 3 значи преаво на расподелу копија измењених или побољшаних верзија, а не право да учествујете у туђем процесу развоја пројекта. 
109  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free software. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Верзија 1.89</a>: Слобода број 3 укључује право да објавите измењену верзију као слободни софтвер. 
110  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no tivoization. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Верзија 1.80</a>: Слобода број 1 мора бити практично применљива, а не само теоретска, односно не сме бити тивоизације. 
111  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Version 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not described as a complete replacement. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Верзија 1.77</a>: Разјашњено је да су све ретроактивне измене лиценце неприхватљиве, иако нису потпуна замена лиценце. 
112  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Version 1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in some places but not reflected everywhere: 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Верзија 1.74</a>: Четири разјашњења аргумента који нису довољно експлицитни, или који су на неким местима поменути али нигде нису дискутована: 
117  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version 1.57</a>: Add &ldquo;Beyond Software&rdquo; section. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Верзија 1.57</a>: Додат је одељак „Више од софтвера“. 
118  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run the program for any purpose. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Верзија 1.46</a>: Разјашњено је чија је сврха важна у праву да се програм користи у било које сврхе. 
119  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version 1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Верзија 1.41</a>: Разјашњене речи о лиценцама заснованим на уговору. 
120  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Version 1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other available free software to create your modifications. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Верија 1.40</a>: Објашњено је да вам слободна лиценца мора дозволити да користите остали слободни софтвер за израду измена. 
121  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Version 1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to provide source for versions of the software you put into public use. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Верзија 1.39</a>: Имајте у виду да је прихватљиво да лиценца од вас захтева да обезбедите изворни код верзија софтвера који објављујете. 
122  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Version 1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to identify yourself as the author of modifications. Other minor clarifications throughout the text. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Верзија 1.31</a>: Имајте у виду да је прихватљиво да лиценца од вас захтева да се сматрате творцем измена. Још неке ситне измене у тексту. 
123  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Version 1.23</a>: Address potential problems related to contract-based licenses. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Верзија 1.23</a>: Наглашени су поједини проблеми везани за лиценце базиране на уговору. 
124  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Version 1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Верзија 1.16</a>: Објашњено је зашто је расподела (програма) у бинарном облику важна. 
125  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of versions you distribute to previous developers on request. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Верзија 1.11</a>: Имајте у виду то да слободна лиценца може да захтева да пошаљете измењене верзије претходним градитељима на њихов захтев. 
126  
There are gaps in the version numbers shown above because there are other changes in this page that do not affect the definition or its interpretations. For instance, the list does not include changes in asides, formatting, spelling, punctuation, or other parts of the page. You can review the complete list of changes to the page through the <a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb interface</a>. 
Постоје прескакања у бројевима верзија јер постоје измене које немају утицаја на дефиниције и разумевање странице. На пример. списак не укључује измене споредних ствари, форматирања, правописа, интерпункције или осталих делова странице. Можете погледати цео списак измена на <a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb интерфејсу</a>. 
130  
Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent to <a href="mailto:webmasters@gnu.org">&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>. 
Молимо вас да шаљете питања у вези са ЗСС-ом и ГНУ-ом на адресу <a href="mailto:gnu@gnu.org">&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Постоје и <a href="/contact/">други начини да се обратите</a> ЗСС-у. Молимо вас да шаљете неисправне везе и друге исправке (или предлоге) на адресу <a href="mailto:mailto:webmasters@gnu.org">&lt;mailto:webmasters@gnu.org&gt;</a>.