linux-and-gnu.uk.po

Mismatched links: 15.

Mismatched ids: 5.

#text
16  
By the early 90s we had put together the whole system aside from the kernel. We had also started a kernel, the <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, which runs on top of Mach. Developing this kernel has been a lot harder than we expected; <a href="/software/hurd/hurd-and-linux.html">the GNU Hurd started working reliably in 2001</a>, but it is a long way from being ready for people to use in general. 
До початку дев'яностих ми склали всю систему, крім ядра. Ми приступили і до ядра, <a href="/software/hurd/hurd.html">GNU Hurd</a>, яке працює на Mach. Розробка цього ядра йшла набагато важче, ніж ми очікували; <a href="/software/hurd/hurd/documentation/hurd-and-linux.html">ядро GNU Hurd стало надійно працювати в 2001&nbsp;році</a>, але воно далеко не готове для загального користування. 
17  
Fortunately, we didn't have to wait for the Hurd, because of Linux. Once Torvalds freed Linux in 1992, it fit into the last major gap in the GNU system. People could then <a href="https://ftp.funet.fi/pub/linux/historical/kernel/old-versions/RELNOTES-0.01"> combine Linux with the GNU system</a> to make a complete free system&mdash;a version of the GNU system which also contained Linux. The GNU/Linux system, in other words. 
На щастя, завдяки Linux нам не довелося чекати Hurd. Коли Торвальдс випустив Linux в 1992&nbsp;році, це заповнило останній серйозний пробіл у системі GNU. Тоді люди змогли поєднувати Linux з системою GNU&nbsp;<a href="#ft1">[1]</a>, щоб скласти повну вільну систему: версію GNU, яка містила також Linux; іншими словами, систему GNU/Linux.  
19  
The GNU Project supports GNU/Linux systems as well as <em>the</em> GNU system. The <a href="https://fsf.org/">FSF</a> funded the rewriting of the Linux-related extensions to the GNU C library, so that now they are well integrated, and the newest GNU/Linux systems use the current library release with no changes. The FSF also funded an early stage of the development of Debian GNU/Linux. 
Проект GNU, підтримує системи GNU/Linux так само добре, як <em>саму</em>систему GNU. <a href="http://fsf.org/">ФВПЗ</a> фінансував доопрацювання розширень бібліотеки GNU C, пов'язаних з Linux, тому тепер вони добре підігнані один до одного, і найновіші системи GNU/Linux використовують поточну версію бібліотеки без змін. ФВПЗ фінансував також на ранній стадії розробку Debian GNU/Linux. 
20  
Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include nonfree programs&mdash;their developers follow the <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;open source&rdquo; philosophy</a> associated with Linux rather than the <a href="/philosophy/free-software-even-more-important.html">&ldquo;free software&rdquo; philosophy</a> of GNU. But there are also <a href="/distros/distros.html">completely free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for a few of them. 
Сьогодні є багато різних варіантів системи GNU/Linux (часто званих &ldquo;дистрибутивами&raquo;). Більшість з них включає невільні програми&nbsp;&nbsp; їхні розробники дотримуються філософії Linux, а не GNU. Але, звісно, є <a href="/distros/distros.html">повністю вільні дистрибутиви GNU/Linux</a>. ФВПЗ надає технічні ресурси для дистрибутиву <a href="http://gnewsense.org/">gNewSense</a>.  
21  
Making a free GNU/Linux distribution is not just a matter of eliminating various nonfree programs. Nowadays, the usual version of Linux contains nonfree programs too. These programs are intended to be loaded into I/O devices when the system starts, and they are included, as long series of numbers, in the &ldquo;source code&rdquo; of Linux. Thus, maintaining free GNU/Linux distributions now entails maintaining a <a href="https://directory.fsf.org/project/linux"> free version of Linux</a> too. 
Щоб створити вільний дистрибутив GNU/Linux, недостатньо просто виключити різні невільні програми. В даний час звичайна версія Linux теж містить невільні програми. Ці програми призначені для запису в пристрої введення-виведення, коли система завантажується, і вони включені у вигляді довгих послідовностей чисел у &ldquo;вихідний код&rdquo; Linux. Таким чином, підтримка вільних дистрибутивів GNU/Linux зараз включає також і підтримку <a href="http://directory.fsf.org/project/linux">вільної версії Linux</a>. 
23  
If you want to make a link on &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for further reference, this page and <a href="/gnu/thegnuproject.html"> https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html</a> are good choices. If you mention Linux, the kernel, and want to add a link for further reference, <a href="https://foldoc.org/linux">https://foldoc.org/linux</a> is a good URL to use. 
Якщо ви хочете послатися для довідок на &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, цясторінка і <a href="/gnu/the-gnu-project.html">http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html</a> - хороші приклади. Якщо ви згадуєте Linux(ядро) і хочете додати посилання для довідок, <a href="http://foldoc.org/linux">http://foldoc.org/foldoc/linux</a> - хороша адреса дляцього. 
28  
These unexciting but essential components include the GNU assembler (GAS) and the linker (GLD), both are now part of the <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a> package, <a href="/software/tar/">GNU tar</a>, and many more. 
<a id="unexciting"></a>Ці не вражаючі, але суттєві компоненти включають GNUасемблер (GAS) і редактор зв'язків (GLD), які зараз обидва входять у пакет <a href="/software/binutils/">GNU Binutils</a>, <a href="/software/tar/">GNU tar</a> та інші. 
29  
For instance, The Bourne Again SHell (BASH), the PostScript interpreter <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a>, and the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a> are not programming tools. Neither are GNUCash, GNOME, and GNU Chess. 
<a id="nottools"></a>Наприклад, Bourne Again SHell (BASH), інтерпретатор мови PostScript <a href="/software/ghostscript/ghostscript.html">Ghostscript</a> та <a href="/software/libc/libc.html">бібліотека C GNU</a> не є засобами програмування. Також до них не відносяться GNUCash, GNOME і GNU Chess. 
30  
For instance, the <a href="/software/libc/libc.html">GNU C library</a>. 
<a id="somecomponents"></a>Наприклад, <a href="/software/libc/libc.html">бібліотека C GNU</a>. 
31  
Since that was written, a nearly-all-free Windows-like system has been developed, but technically it is not at all like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a free system out of that, aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to put it into GNU or BSD. 
<a id="newersystems"></a>З тих пір, як були написані ці рядки, була розроблена майже повністю вільна операційна система, подібна Windows, але з технічної точки зору вона зовсім не схожа з GNU або Unix, тому насправді це до справи не відноситься. Ядро Solaris здебільшого зробили вільним, але якщо б ви захотіли зробити з нього вільну систему, крім заміни відсутніх частин ядра, вам треба було б також покласти її в GNU або BSD. 
32  
On the other hand, in the years since this article was written, the GNU C Library has been ported to several versions of the BSD kernel, which made it straightforward to combine the GNU system with that kernel. Just as with GNU/Linux, these are indeed variants of GNU, and are therefore called, for instance, GNU/kFreeBSD and GNU/kNetBSD depending on the kernel of the system. Ordinary users on typical desktops can hardly distinguish between GNU/Linux and GNU/*BSD. 
<a id="gnubsd"></a>З іншого боку, за роки, що минули з часу написання цієї статті, бібліотека C GNU була перенесена на кілька версій ядра BSD, що дозволило напряму з'єднувати систему GNU з цим ядром. Як у випадку з GNU/Linux, це дійсно варіанти GNU і тому називаються GNU/kFreeBSD і GNU/kNetBSD залежно від ядра системи.Звичайні користувачі типових настільних комп'ютерів з труднощами можуть відрізнитиGNU/Linux від GNU/*BSD. 
35  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.