thegnuproject.uk.po

Mismatched links: 22.

Mismatched ids: 0.

#text
7  
The AI Lab used a timesharing operating system called <abbr title="Incompatible Timesharing System">ITS</abbr> (the Incompatible Timesharing System) that the lab's staff hackers&#8239;<a href="#ft1">[1]</a> had designed and written in assembler language for the Digital <abbr title="Programmed Data Processor">PDP</abbr>-10, one of the large computers of the era. As a member of this community, an AI Lab staff system hacker, my job was to improve this system. 
Лабораторія ШІ (далі ЛШІ) користувалася операційною системою під назвою <abbr title="Incompatible Timesharing System">ITS</abbr> (Несумісна система поділу часу), яку штатні хакери (1) лабораторії спроектували і написали на мові асемблера комп'ютера <abbr title="Programmed Data Processor">PDP</abbr>-10 компанії Digital, одного з великих комп'ютерів тієї епохи. Моя робота як члена спільноти, штатного хакера ЛШІ, полягала в поліпшенні цієї системи. 
32  
Later I heard these words, attributed to Hillel&#8239;<a href="#ft2">[2]</a>: 
Пізніше я почув такі слова, приписувані Хілелу (1): 
67  
The goal of GNU was to give users freedom, not just to be popular. So we needed to use distribution terms that would prevent GNU software from being turned into proprietary software. The method we use is called &ldquo;copyleft&rdquo;&#8239;<a href="#ft3">[3]</a>. 
Метою GNU було дати користувачам волю, а не просто бути популярною. Тому нам потрібно було застосувати умови розповсюдження, які запобігли б перетворенню програм GNU у невільні програми. Метод, яким ми користуємося, називається &ldquo;копілефтом&rdquo;.(1) 
73  
The specific implementation of copyleft that we use for most GNU software is the GNU General Public License, or GNU GPL for short. We have other kinds of copyleft that are used in specific circumstances. GNU manuals are copylefted also, but use a much simpler kind of copyleft, because the complexity of the GNU GPL is not necessary for manuals&#8239;<a href="#ft4">[4]</a>. 
Конкретна реалізація копілефту, яку ми застосовуємо в більшості програм GNU&nbsp;&mdash; це загальна громадська ліцензія GNU, або скорочено GNU GPL. У нас є інші види копілефту, вживані в особливих обставинах. Посібники GNU також випускаються під копілефтом, але ми користуємося набагато простішим видом копілефту, тому що для посібників не потрібна уся складність GNU GPL.(2) 
75  
As interest in using Emacs was growing, other people became involved in the GNU project, and we decided that it was time to seek funding once again. So in 1985 we created the <a href="https://www.fsf.org/">Free Software Foundation</a> (FSF), a tax-exempt charity for free software development. The FSF also took over the Emacs tape distribution business; later it extended this by adding other free software (both GNU and non-GNU) to the tape, and by selling free manuals as well. 
У міру зростання інтересу до користування Emacs зростав, проект GNU стали залучатися інші люди, і ми вирішили, що пора знову пошукати фонди. Отже, в 1985&nbsp;році ми створили <a href="http://www.fsf.org/">Фонд вільного програмного забезпечення</a> (ФВПЗ), благодійну організацію, яка користується податковими пільгами, для розвитку вільного програмного забезпечення. ФВПЗ також взяв на себе діяльність по розповсюдженню Emacs на стрічках; згодом вона доповнилася додаванням на стрічку інших вільних програм (як GNU, так і не GNU), а також продажем вільних посібників. 
76  
Most of the FSF's income used to come from sales of copies of free software and of other related services (CD-ROMs of source code, CD-ROMs with binaries, nicely printed manuals, all with the freedom to redistribute and modify), and Deluxe Distributions (distributions for which we built the whole collection of software for the customer's choice of platform). Today the FSF still <a href="https://shop.fsf.org/"> sells manuals and other gear</a>, but it gets the bulk of its funding from members' dues. You can join the FSF at <a href="https://my.fsf.org/join">fsf.org</a>. 
В ті часи дохід ФВПЗ складався здебільшого з прибутку від продажу копій вільних програм та інших пов'язаних з цим послуг (компакт-дисків з вихідним текстом, компакт-дисків з двійковими файлами, чудово роздрукованих посібників&nbsp;&mdash; все це зі свободою і змінювати поширювати далі) і дистрибутивів &laquo;люкс&raquo; (дистрибутивів, в яких ми транслювали повний збірник програм для обраної клієнтом платформи). Сьогодні ФВПЗ як і раніше <a href="http://shop.fsf.org/">продає посібники та інший товар</a>, але основну частину коштів він отримує з членських внесків. Ви можете приєднатися до ФВПЗ на <a href="http://fsf.org/join">fsf.org</a>. 
77  
Free Software Foundation employees have written and maintained a number of GNU software packages. Two notable ones are the C library and the shell. The GNU C library is what every program running on a GNU/Linux system uses to communicate with Linux. It was developed by a member of the Free Software Foundation staff, Roland McGrath. The shell used on most GNU/Linux systems is BASH, the Bourne Again SHell&#8239;<a href="#ft5">[5]</a>, which was developed by FSF employee Brian Fox. 
Співробітники Фонду вільного програмного забезпечення написали і підтримували деяку кількість пакетів програм GNU. Дві найбільш примітні - бібліотека Сі та командний інтерпретатор. Бібліотека GNU Сі - це те, що кожна програма, яка працює в системі GNU/Linux, використовує для зв'язку з Linux. Вона була розроблена штатним співробітником Фонду вільного програмного забезпечення Роландом Мак-Ґретом. Командний інтерпретатор, який застосовується в більшості систем GNU/ Linux - це <abbr title="Bourne Again Shell">BASH</abbr>, Знову оболонка Баурна (1), розроблений співробітником ФВПЗ Брайєном Фоксом. 
95  
Today&#8239;<a href="#ft6">[6]</a>, hardly any Unix components are left in the GNU Task List&mdash;those jobs had been done, aside from a few inessential ones. But the list is full of projects that some might call &ldquo;applications.&rdquo; Any program that appeals to more than a narrow class of users would be a useful thing to add to an operating system. 
Сьогодні (1) у &ldquo;Списку завдань GNU&rdquo; навряд чи залишилися які-небудь компоненти Unix&nbsp;&nbsp; всі ці завдання були виконані, крім кількох неістотних. Але список містить багато проектів, які хтось міг би назвати &ldquo;програмами (застосунками)&rdquo;. Будь-яку програму, привабливу більше, ніж для вузького класу користувачів, було б корисно додати до операційної системи. 
98  
The GNU C library uses a special kind of copyleft called the GNU Lesser General Public License&#8239;<a href="#ft7">[7]</a>, which gives permission to link proprietary software with the library. Why make this exception? 
Бібліотека GNU Сі використовує особливий різновид копілефту, який називається Бібліотечною стандартною громадською ліцензією GNU&nbsp;(1), яка дає дозвіл компонувати з цією бібліотекою невільні програми. Навіщо був зроблений виняток? 
132  
Reverse engineering is a big job; will we have programmers with sufficient determination to undertake it? Yes&mdash;if we have built up a strong feeling that free software is a matter of principle, and nonfree drivers are intolerable. And will large numbers of us spend extra money, or even a little extra time, so we can use free drivers? Yes, if the determination to have freedom is widespread&#8239;<a href="#ft8">[8]</a>. 
Зворотна розробка - велика робота; чи будуть у нас програмісти, рішучості яких вистачило б на її здійснення? Так, якщо ми виховаємо стійку переконаність, що вільні програми - справа принципу, а закриті драйвери неприпустимі. Чи багато хто з нас витратить зайві гроші або хоча б трохи часу, щоб ми могли користуватися вільними драйверами? Так, якщо рішучість володіти свободою не буде рідкістю. 
141  
In November 1998, the developers of Qt announced a change of license which, when carried out, should make Qt free software. There is no way to be sure, but I think that this was partly due to the community's firm response to the problem that Qt posed when it was nonfree. (The new license is inconvenient and inequitable, so it remains desirable to avoid using Qt&#8239;<a href="#ft9">[9]</a>.) 
У листопаді 1998&nbsp;року розробники Qt оголосили про зміну ліцензії, яка, коли вона буде проведена, повинна зробити Qt вільною. Це неможливо довести, але я думаю, що частково це було викликано рішучим відгуком спільноти на проблему, яку породила Qt, коли була невільною. (Нова ліцензія незручна й несправедлива, тому до цих пір бажано уникати Qt.) 
144  
The worst threat we face comes from software patents, which can put algorithms and features off limits to free software for up to twenty years. The LZW compression algorithm patents were applied for in 1983, and we still cannot release free software to produce proper compressed <abbr title="Graphics Interchange Format">GIF</abbr>&#8239;<a href="#ft10">[10]</a>. In 1998, a free program to produce <abbr title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr> compressed audio was removed from distribution under threat of a patent suit&#8239;<a href="#ft11">[11]</a>. 
Найнебезпечніша загроза, що постала перед нами, виходить від патентів на програми, які можуть виносити алгоритми та функції програм за межі вільного програмного забезпечення на термін до двадцяти років. Заявки на патенти на алгоритм стиснення LZW були подані в 1983&nbsp;році, і ми досі не можемо випускати вільні програми для створення справжніх стиснутих файлів GIF. [На 2009&nbsp;рік термін дії патентів минув.] У 1998&nbsp;році вільну програму для створення стиснутого звукозапису у форматі <abbr title="MPEG-1 Audio Layer 3">MP3</abbr> вилучили з дистрибутиву через боязнь патентного позову. [На 2017 рік термін дії цих патентів минув. Ось як довго нам довелося чекати.] 
171  
The use of &ldquo;hacker&rdquo; to mean &ldquo;security breaker&rdquo; is a confusion on the part of the mass media. We hackers refuse to recognize that meaning, and continue using the word to mean someone who loves to program, someone who enjoys playful cleverness, or the combination of the two. See my article, &ldquo;<a href="https://stallman.org/articles/on-hacking.html">On Hacking</a>.&rdquo; 
(1) Вживання слова &ldquo;хакер&rdquo; у значенні &ldquo;зломлювач захисту&rdquo;&nbsp;&nbsp; помилка, якою ми зобов'язані засобам масової інформації. Ми, хакери, відмовляємося визнавати це значення й продовжуємо вживати це слово в значенні &ldquo;той, хто любить програмувати, хто отримує задоволення від гри думки, або комбінація і того, і іншого&rdquo;. Див.&nbsp;мою статтю <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html"> &ldquo;Про&nbsp;хакерство&rdquo;</a>. 
173  
In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me a letter. <a href="/graphics/copyleft-sticker.html">On the envelope</a> he had written several amusing sayings, including this one: &ldquo;Copyleft&mdash;all rights reversed.&rdquo; I used the word &ldquo;copyleft&rdquo; to name the distribution concept I was developing at the time. 
(1) У 1984 чи 1985&nbsp;році Дон Хопкінс (юнак з багатою уявою) надіслав мені листа. На конверті він написав кілька кумедних висловів, зокрема таке: &ldquo;Копілефт&nbsp;&nbsp; усі права зареверсовані&rdquo;. Я скористався виразом &ldquo;копілефт &rdquo; в якості назви концепції поширення, над якою я в той час працював. 
178  
2008 note: this issue extends to the BIOS as well. There is a free BIOS, <a href="https://libreboot.org/">LibreBoot</a> (a distribution of coreboot); the problem is getting specs for machines so that LibreBoot can support them without nonfree &ldquo;blobs.&rdquo; 
(Зауваження 2008 року: ця проблема також стосується BIOS. Існує вільна BIOS, <a href="http://www.libreboot.org/">LibreBoot</a>(дистрибутив coreboot); проблема полягає в отриманні специфікацій на машини, щоб LibreBoot міг їх підтримувати без невільних ляпок.) 
185  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.