free-sw.uk.po

Mismatched links: 81.

Mismatched ids: 1.

#text
10  
<a href="#fs-definition">The Free Software Definition</a> 
Визначення вільної програми 
11  
<a href="#four-freedoms">The four essential freedoms</a> 
Чотири неодмінні свободи 
12  
<a href="#selling">Free software <em>can</em> be commercial</a> 
 
13  
<a href="#clarifying">Clarifying the Boundary Between Free and Nonfree</a> 
 
14  
<a href="#run-the-program">The freedom to run the program as you wish</a> 
Свобода виконувати програму як вам заманеться 
15  
<a href="#make-changes">The freedom to study the source code and make changes</a> 
Свобода вивчати сирці програми і вносити зміни 
16  
<a href="#redistribute">The freedom to redistribute if you wish: basic requirements</a> 
Свобода передавати копії, як вам закортить: основні вимоги 
17  
<a href="#copyleft">Copyleft</a> 
 
18  
<a href="#packaging">Rules about packaging and distribution details</a> 
Правила про оформлення та розповсюдження 
19  
<a href="#exportcontrol">Export regulations</a> 
 
20  
<a href="#legal-details">Legal considerations</a> 
 
21  
<a href="#contracts">Contract-based licenses</a> 
Ліцензії на основі контрактів 
22  
<a href="#in-practice">The Free Software Definition in Practice</a> 
 
23  
<a href="#interpretation">How we interpret these criteria</a> 
Як ми трактуємо ці критерії 
24  
<a href="#get-help">Get help with free licenses</a> 
Отримати допомогу із вільних ліцензій 
25  
<a href="#terminology">Use the right words when talking about free software</a> 
Згадуючи вільні програми, вибирайте правильні слова 
26  
<a href="#beyond-software">Beyond Software</a> 
 
27  
<a href="#History">History</a> 
 
60  
Freedom 3 includes the freedom to release your modified versions as free software. A free license may also permit other ways of releasing them; in other words, it does not have to be a <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free license. 
Свобода 3 поширюється на волю випускати версії з вашими змінами як вільні програми. Вільна ліцензія може допускати також інші способи випуску цих версій; іншими словами, вона не обов'язково повинна бути ліцензією <a href="/copyleft/copyleft.html">копілефту</a>. Однак ліцензія, яка вимагає, щоб модифіковані версії були невільні, не може вважатися вільною. 
63  
Certain kinds of rules about the manner of distributing free software are acceptable, when they don't conflict with the central freedoms. For example, <a href="/licenses/copyleft.html">copyleft</a> (very simply stated) is the rule that when redistributing the program, you cannot add restrictions to deny other people the central freedoms. This rule does not conflict with the central freedoms; rather it protects them. 
Однак певні правила про форми поширення вільних програм допустимі, коли вони не суперечать центральним свободам. Наприклад, <a href="/copyleft/copyleft.html">копілефт</a> (дуже спрощено)&nbsp;&mdash; це правило, за яким при передачі програми ви не можете додавати обмеження, які позбавляють інших людей центральних свобод. Це правило не суперечить центральним свободам, а захищає їх. 
70  
Sometimes government export control regulations and trade sanctions can constrain your freedom to distribute copies of programs internationally. Software developers do not have the power to eliminate or override these restrictions, but what they can and must do is refuse to impose them as conditions of use of the program. In this way, the restrictions will not affect activities and people outside the jurisdictions of these governments. Thus, free software licenses must not require obedience to any nontrivial export regulations as a condition of exercising any of the essential freedoms. 
Іноді державний <a id="exportcontrol">контроль експорту,</a> торгові санкції можуть обмежити вашу свободу передавати копії програм на міжнародному рівні. Розробники програм не в силах усунути або обійти ці обмеження, але відмовитися від них як умов використання програми вони можуть. Таким чином ці обмеження не торкнуться діяльності людей поза юрисдикції цих держав. Отже, ліцензії вільних програм не повинні вимагати підпорядкування яким би то не було нетривіальним правилам експорту як умові здійснення будь-якої з істотних свобод. 
88  
Another group uses the term &ldquo;open source&rdquo; to mean something close (but not identical) to &ldquo;free software.&rdquo; We prefer the term &ldquo;free software&rdquo; because, once you have heard that it refers to freedom rather than price, it calls to mind freedom. The word &ldquo;open&rdquo; never refers to freedom. 
Інша група почала вживати термін &ldquo;відкритий вихідний код&rdquo; для позначення близького (але не тотожного) &ldquo;вільним програмами&rdquo; поняття. Ми воліємо термін &ldquo;вільна програма&rdquo;, тому що, як тільки ви почули, що він відноситься до волі, а не до вартості, він стане нагадувати про свободу. Слово &ldquo;відкритий&rdquo; <a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">не має ніякого відношення до свободи</a>. 
91  
The same arguments also make sense for other kinds of works of practical use&mdash;that is to say, works that embody useful knowledge, such as educational works and reference works. <a href="https://wikipedia.org">Wikipedia</a> is the best-known example. 
Ті ж самі аргументи мають сенс для інших різновидів прикладних творів - іншими словами, творів, які містять практичні знання, такі, як підручники і довідники. <a href="http://wikipedia.org">Вікіпедія</a> - найвідоміший приклад. 
95  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.168&amp;r2=1.169">Version 1.169</a>: Explain more clearly why the four freedoms must apply to commercial activity. Explain why the four freedoms imply the freedom not to run the program and the freedom to delete it, so there is no need to state those as separate requirements. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Версія 1.153</a>: Пояснюється, що свобода виконувати програму означає, що вам ніщо не заважає її запустити. 
96  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.164&amp;r2=1.165">Version 1.165</a>: Clarify that arbitrary annoyances in the code do not negate freedom 0, and that freedoms 1 and 3 enable users to remove them. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Версія 1.135</a>:Щоразу йде мова, що свобода&nbsp;0&nbsp;&mdash; це свобода виконувати програму як вам завгодно. 
97  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Version 1.153</a>: Clarify that freedom to run the program means nothing stops you from making it run. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.152&amp;r2=1.153">Версія 1.153</a>: Пояснюється, що свобода виконувати програму означає, що вам ніщо не заважає її запустити. 
98  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Version 1.141</a>: Clarify which code needs to be free. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.140&amp;r2=1.141">Version 1.141</a>: Пояснюється, які програми повинні бути вільні. 
99  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Version 1.135</a>: Say each time that freedom 0 is the freedom to run the program as you wish. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.134&amp;r2=1.135">Версія 1.135</a>:Щоразу йде мова, що свобода&nbsp;0&nbsp;&mdash; це свобода виконувати програму як вам завгодно. 
100  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Version 1.134</a>: Freedom 0 is not a matter of the program's functionality. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.133&amp;r2=1.134">Версія 1.134</a>: Свобода 0 не пов'язана з функціональністю програми. 
101  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Version 1.131</a>: A free license may not require compliance with a nonfree license of another program. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.130&amp;r2=1.131">Версія 1.131</a>: Ліцензія вільної програми не може вимагати дотримання ліцензії іншої, невільної програми. 
102  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Version 1.129</a>: State explicitly that choice of law and choice of forum specifications are allowed. (This was always our policy.) 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.128&amp;r2=1.129">Версія 1.129</a>: явно зазначено, що вибір форуму та юрисдикції допустимі (це завжди було нашою політикою). 
103  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Version 1.122</a>: An export control requirement is a real problem if the requirement is nontrivial; otherwise it is only a potential problem. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.121&amp;r2=1.122">Версія 1.122</a>: Вимоги щодо контролю експорту становлять реальну проблему, якщо вимога нетривіальна; в іншому випадку це лише потенційна проблема. 
104  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Version 1.118</a>: Clarification: the issue is limits on your right to modify, not on what modifications you have made. And modifications are not limited to &ldquo;improvements&rdquo; 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.117&amp;r2=1.118">Версія 1.118</a>: Пояснення: справа у обмеженні вашого права змінювати, а не в тому, які ви робите зміни. І модифікації не обмежені &ldquo;поліпшеннями&rdquo;. 
105  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Version 1.111</a>: Clarify 1.77 by saying that only retroactive <em>restrictions</em> are unacceptable. The copyright holders can always grant additional <em>permission</em> for use of the work by releasing the work in another way in parallel. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.110&amp;r2=1.111">Версія 1.111</a>: Пояснення 1.77 висловлюванням, що тільки <em>обмеження</em> після факту розповсюдження неприпустимі. Правовласники можуть надати додатковий <em>дозвіл</em> на користування твором, випустивши твір паралельно іншим чином. 
106  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Version 1.105</a>: Reflect, in the brief statement of freedom 1, the point (already stated in version 1.80) that it includes really using your modified version for your computing. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.104&amp;r2=1.105">Версія 1.105</a>: Відображено в короткому формулюванні волі&nbsp;1 (як уже зазначено у версії 1.80), що ця свобода включає у себе фактичне користування зміненої вами версії для своїх обчислень. 
107  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Version 1.92</a>: Clarify that obfuscated code does not qualify as source code. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.91&amp;r2=1.92">Версія 1.92</a>: Пояснення, що заплутаний текст не вважається вихідним текстом. 
108  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Version 1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of your own modified or improved version, not a right to participate in someone else's development project. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90">Версія 1.90</a>: Пояснення, що свобода&nbsp;3 означає право поширювати копії версій з вашими власними змінами і поліпшеннями, а не право брати участь в чужому проект по розробці. 
109  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free software. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89">Версія 1.89</a>: Свобода 3 включає право випускати змінені версії як вільні програми. 
110  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no tivoization. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80">Версія 1.80</a>: Свобода 1 повинна бути практичною, а не тільки теоретичною; т.&nbsp; тобто ніякої тівоїзації. 
111  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Version 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are unacceptable, even if it's not described as a complete replacement. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77">Версія 1.77</a>: Пояснення, що ніякі зміни не можуть мати зворотної сили, навіть якщо це не оформлено як повна зміна ліцензії. 
112  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Version 1.74</a>: Four clarifications of points not explicit enough, or stated in some places but not reflected everywhere: 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.73&amp;r2=1.74">Версія 1.74</a>: Чотири пояснення положень, які були недостатньо явні або висловлювалися в деяких місцях, але не були відображені скрізь: 
117  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Version 1.57</a>: Add &ldquo;Beyond Software&rdquo; section. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57">Версія 1.57</a>: Додано розділ &quot;Крім програм&quot;. 
118  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Version 1.46</a>: Clarify whose purpose is significant in the freedom to run the program for any purpose. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.45&amp;r2=1.46">Версія 1.46</a>: з'ясовувати, чия мета полягає в значній свобода запускати програми для будь-яких цілей. 
119  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Version 1.41</a>: Clarify wording about contract-based licenses. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.40&amp;r2=1.41">Версія 1.41</a>: Зрозуміліше формулювання тверджень про ліцензії, заснованих на контрактах. 
120  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Version 1.40</a>: Explain that a free license must allow to you use other available free software to create your modifications. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.39&amp;r2=1.40">Версія 1.40</a>: Пояснення, що вільна ліцензія повинна дозволяти вам користуватися іншими доступними вільними програмами для створення своїх модифікацій. 
121  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Version 1.39</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to provide source for versions of the software you put into public use. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.38&amp;r2=1.39">Версія 1.39</a>: Зауваження, що ліцензія може вимагати від вас надання вихідного тексту версій програм, які ви передаєте в громадське користування. 
122  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Version 1.31</a>: Note that it is acceptable for a license to require you to identify yourself as the author of modifications. Other minor clarifications throughout the text. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.30&amp;r2=1.31">Версія 1.31</a>: Зауваження про те, що допустимо, щоб ліцензія вимагала вказівки вас як автора змін. Інші незначні пояснення по всьому тексту. 
123  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Version 1.23</a>: Address potential problems related to contract-based licenses. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.22&amp;r2=1.23">Версія 1.23</a>: Вказівка на потенційні проблеми, пов'язані з ліцензіями, заснованими на контрактах. 
124  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Version 1.16</a>: Explain why distribution of binaries is important. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.15&amp;r2=1.16">Версія 1.16</a>: Пояснення, чому поширення в двійковому вигляді важливе. 
125  
<a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Version 1.11</a>: Note that a free license may require you to send a copy of versions you distribute to previous developers on request. 
<a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.10&amp;r2=1.11">Версія 1.11</a>: Зауваження, що вільна ліцензія може вимагати від вас пересилання копії версій, які ви поширюєте, попереднім розробникам за запитом. 
126  
There are gaps in the version numbers shown above because there are other changes in this page that do not affect the definition or its interpretations. For instance, the list does not include changes in asides, formatting, spelling, punctuation, or other parts of the page. You can review the complete list of changes to the page through the <a href="//web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">cvsweb interface</a>. 
У номерах версій, показаних вище, є проміжки, тому що на цій сторінці були інші зміни, які не впливають на визначення або його інтерпретації. Наприклад, в список не входять зміни у відступах, форматуванні, орфографії, пунктуації, а також в інших частинах сторінки. Ви можете проаналізувати повний список змін цієї сторінки за допомогою <a href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;view=log">системи cvsweb</a>. 
131  
Please see the <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations README</a> for information on coordinating and contributing translations of this article. 
Ми намагалися зробити цей переклад точним та якісним, але виключити можливість помилки ми не можемо. Надсилайте, будь ласка, свої зауваження і пропозиції щодо перекладу за адресою <a href="mailto:web-translators@gnu.org">&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>. </p><p>Відомості з координації та пропозицій перекладів наших статей див. у <a href="/server/standards/README.translations.html">&ldquo;Посібнику з перекладу&rdquo;</a>.