This translation may not reflect the changes made since 2004-02-17 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Definitionen av fri programvara

Vi underhåller denna definition av fri programvara för att tydligt visa vad som gäller för att ett visst mjukvaruprogram skall betraktas som fri programvara.

“Fri programvara” handlar om frihet, inte pris. För att förstå begreppet, tänk “fri” som i “yttrandefrihet”, inte som i “kostnadsfri/gratis”.

Fri programvara handlar om en användares frihet att köra, kopiera, distribuera, studera, ändra och förbättra programvaran. Mer precist så handlar det om fyra sorters frihet för användaren av programvaran:

Ett program är fri programvara om en användare har all dessa friheter. Således skall du vara fri att på nytt distribuera kopior, antingen med eller utan förändringar, antingen gratis eller mot en ersättning för distributionskostnaderna, till vem som helst var som helst. Att vara fri att göra dessa saker betyder (bland annat) att du inte behöver fråga efter eller betala för att få tillstånd.

Du skall också ha friheten att göra förändringar och använda dem privat i ditt eget arbete eller på din fritid, utan att ens berätta att dessa ändringar existerar. Om du publicerar dina ändringar, skall du inte vara skyldig att meddela någon speciell eller på något speciellt sätt.

Friheten att använda ett program betyder friheten för en person eller organisation att använda det på vilket datorsystem som helst, inom ramen för vilket jobb som helst, och utan att behöva kommunicera med utvecklaren eller någon annan enhet.

Friheten att distribuera kopior på nytt måste innefatta binärer, eller exekverbara former av programmet, så väl som källkoden för både den förändrade och den oförändrade versionen. (Att distribuera program i körbar form är nödvändigt för att bekvämt installera fria operativsystem.) Det är OK om det inte finns något sätt att producera binären eller den körbara formen för ett visst program (eftersom vissa språk inte stöder detta), men du måste ha friheten att distribuera i dessa format om du kommer på eller utvecklar ett sätt att skapa sådana binärer.

För att friheterna att göra förändringar, och att publicera förbättrade versioner, skall vara meningsfull, måste du ha tillgång till källkoden för programmet. Därför är tillgängligheten av källkoden ett nödvändigt villkor för fri programvara.

För att dessa friheter skall vara verkliga måste de vara oåterkalleliga så länge som du inte gör något fel. Om utvecklaren av programvaran har möjligheten att häva licensen, utan att du gör något som orsakar det, så är inte programvaran fri.

Emellertid, vissa regler för hur fri programvara skall distribueras är acceptabla när de inte är i konflikt med de centrala friheterna. Till exempel, copyleft (mycket enkelt formulerat) är regeln att när program distribueras på nytt så kan du inte lägga till begränsningar för andra när det gäller de centrala friheterna. Denna regel står inte i konflikt med de centrala friheterna utan den snarare skyddar dem.

I GNU-projektet använder vi copyleft för att skydda dessa friheter för alla. Men fri programvara utan copyleft finns också. Vi anser att det finns viktiga skäl till varför det är bättre att använda copyleft, men vi kan fortfarande använda ditt program om det är fri programvara distribuerad utan copyleft. Se Kategorier av programvara för en beskrivning över hur “fri programvara”, “copyleftprogramvara” och andra kategorier av programvara relaterar till varandra.

”Fri programvara” betyder inte “icke kommersiell”. Ett fritt program måste finnas tillgängligt för kommersiell användning, kommersiell utveckling och kommersiell distribution. Kommersiell utveckling av fri programvara är inte längre ovanlig. Sådan fri programvara är mycket viktig. Kan du ha betalt pengar för att få kopior av fri programvara eller du kan ha fått tag i dem utan kostnad. Men oberoende av hur du fick dina kopior har du alltid friheten att kopiera och ändra programvaran, även att sälja kopior.

Regler för hur en modifierad version skall packeteras är tillåtna om de inte i praktiken blockerar din frihet att ge ut förändrade versioner. Regler som “om du gör programmet tillgänglig på det här sättet, måste du också göra det tillgängligt på det där sättet.” kan också vara tillåtna, på samma premisser. (Notera att sådana regler fortfarande ger dig valmöjligheten att publicera eller ej.) Det är också tillåtet för licensen att kräva att du skall skicka en kopia om du har distribuerat en förändrar version och en tidigare utvecklare ber dig om en kopia.

Ibland har regeringar regler för exportkontroll och handelshinder som kan begränsa din frihet att distribuera kopior av program internationellt. Utvecklare av programvara har inte kraften att ta bort eller åsidosätta dessa restriktioner, men vad de kan och måste göra är att vägra införa dem som villkor för användningen av programmet. På så sätt kommer inte begränsningarna att påverka aktiviteter och människor utanför dessa regeringars jurisdiktion.

När vi talar om fri programvara är det bäst att undvika termer som “ge bort” eller “gratis” eftersom dessa termer antyder att det handlar om pris, inte frihet. Några vanliga termer som “piratkopiering” innehåller uppfattningar som vi hoppas du inte skriver under på. Se Förvillande ord och fraser som är värda att undvika för en diskussion om dessa termer. Vi har också en lista över översättningar av “fri programvara” för olika språk.

Slutligen, notera att de kriterier som angivits i denna definition av fri programvara kräver noggrann eftertanke när de skall tolkas. För att avgöra om en viss mjukvarulicens är kvalificerad som en licens för fri programvara, görs en bedömning utifrån dessa kriterier för att bedöma om den passar i ande såväl som i exakta ordalydelser. Om en licens innehåller orimliga begränsningar så avvisas den även om vi inte förutsåg punkten i dessa kriterier. Ibland kan ett krav i en licens väcka en fråga som leder till omfattande tankeverksamhet, inklusive diskussion med en jurist, innan vi kan besluta om kravet är acceptabelt. När vi nått en slutsats i en ny fråga, så uppdaterar vi ofta dessa kriterier så att det skall bli enklare att se varför vissa licenser är kvalificerad och andra inte är det.

Om du är intresserad av om en specifik licens är kvalificerad som en licens för fri programvara, kan du se vår lista över licenser. Om licensen du är bekymrad över inte finns listad där kan du fråga oss om den genom att skicka oss ett brev till <licensing@gnu.org>

Open Source?

En annan grupp har börjat använda termen “open source” i meningen något nära (men inte identiskt med) “fri programvara”. Vi föredrar termen “fri programvara” eftersom, när du har hört att det refererar till frihet snarare än pris, så väcker den tanken om frihet.