Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Udhërrëfyes Mbi Përkthimin e Faqeve Web te www.gnu.org

Përkthimi i gnu.org-ut me artikujt e vet të shumtë dhe mbajtja e tyre të përditësuar është një punë e ndërlikuar, e cila kërkon organizim të kujdesshëm. Përkthyesit grupohen në ekipe, një për çdo gjuhë dhe çdo ekip ka zakonisht një bashkërendues. Sidoqoftë, ka disa gjuhë për të cilat s’ka ende një ekip dhe ndonjëherë, një ekipi i mungon bashkërenduesi.

Bashkërenduesit e Ekipeve përdorin mjete software për të përditësuar me efektshmëri faqet, në raste ndryshimesh të pjesshme. Një nga këto mjete është një program i quajtur GNUnited Nations (GNUN) që e bën shumë të lehtë mirëmbajtjen dhe ndjekjen e përkthimeve që duhen përditësuar; është krijuar ad hoc nga Përgjegjësi ynë i tanishëm i Përkthimeve GNU, Yavor Doganov.

Përgjegjësi i Përkthimeve është personi i ngarkuar me organizimin e përgjithshëm të ekipeve dhe përgjithësisht merret me stërvitjen e Bashkërenduesve të rinj të Ekipeve.

Si një Pjesëtar Ekipi, mund të jepni ndihmesë në përkthime pa ditur gjë rreth GNUN-it, por mund të ndihmoni në shkallë të tjera, nëse dini si ta përdorni.

Cili mund të ndihmojë

Krejt ekipet kërkojnë përherë për vullnetarë të rinj. Ka për të gjithë diçka për të bërë në procesin e përkthimit: na duhen persona me aftësi të mira gjuhësore, si edhe persona me aftësi të mira teknike ose që dëshirojnë të mësojnë disa aftësi të thjeshta teknike.

Si të Merret Pjesë

Si Anëtar Ekipi
Ju lutemi, lexoni Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthime më poshtë dhe mandej lidhuni me ekipin e përkthimit përkatës. Çdo ekip ka sistemin e tij të organizimit të punës. Ndaj, që të bëheni pjesë e një ekipi të caktuar, lypset të merrni të dhëna të hollësishme prej atij ekipi. Bashkërenduesi i Ekipit do të jetë në gjendje t’ju udhëheqë lidhur me metodat e tyre specifike. Nëse nuk merrni përgjigje brenda dy javësh, shkruajini Përgjegjësit të Përkthimeve te <web-translators@gnu.org>.
Si Kontribues Me Raste
Nëse dëshironi vetëm të parashtroni një përkthim të ri dhe nuk interesoheni të bashkëpunoni rregullisht, ndiqni më poshtë Udhërrëfyesin e Përgjithshëm mbi Përkthimet dhe mandej dërgojeni përkthimin tuaj te Bashkërenduesi i Ekipit përkatës, nëse ka të tillë, ose te Përgjegjësi i Përkthimeve <web-translators@gnu.org>, nëse nuk ka ekip apo bashkërendues për gjuhën tuaj.
Si Bashkërendues Ekipi
Nëse nuk ka ekip për gjuhën tuaj, ose nëse duhet një bashkërendues i ri ekipi, do t’ju jemi mirënjohës, po ta merrni përsipër këtë punë. Si një bashkërendues, do t’ju duhet të ndiqni si Udhërrëfyesin e Përgjithshëm për Përkthimet, ashtu edhe atë më specifik, Udhërrëfyes për Bashkërendues Ekipi.

Udhërrëfyes i Përgjithshëm për Përkthimet

Ja cilat janë synimet tona specifike për faqet tona të përkthyera.

Qartësi

Me pak përjashtime, faqet që përkthejmë janë menduar për publikun e përgjithshëm. Përpara se të punoni mbi një faqe, ju lutemi, hidhini një sy origjinalit dhe pyeteni veten nëse është menduar për programues apo për publikun e përgjithshëm. Mandej, me përkthimin tuaj, synoni të njëjtin publik.

Në faqe të menduara për publikun e përgjithshëm, ju lutemi, shmangni fjalë që nuk në fjalorët e zakonshëm, hiq termat tanë specialë, të tillë si “GNU” dhe “copyleft” (shihni listën më poshtë).

Saktësi

Për të arritur prodhimin e një përkthimi që është i saktë dhe besnik ndaj origjinalit, lypset të jeni i familjarizuar me konceptet bazë të Projektit GNU dhe terminologjinë specifike të përdorur në gnu.org.

Ju lutemi, studioni filozofinë e lëvizjes së software-it të lirë, që kështu të mund ta paraqitni saktë dhe qartë. Artikujt vijues do t’ju jenë veçanërisht të dobishëm:

Këto terma dhe kartela lypin kujdes të veçantë:

Për më tepër të dhëna, shihni Udhërrëfyes Interpretësh

Përpara instalimit ose përpara parashtrimit të përkthimit tuaj për instalim te gnu.org:

Licencim Përkthimesh

Një faqe e përkthyer duhet licencuar njësoj si faqja origjinale. Nëse faqja origjinale përmban një licencë Creative Commons, përdorni të njëjtën licencë Creative Commons. Nëse faqja origjinale thotë se gjendet në pronësi publike, përkthimi duhet të thotë të njëjtën gjë.

Për rregulla të veçanta, shihni Kushte Shpërndarjeje te Doracak për Përkthyesit e GNU Web-it.

Çfarë të Përkthehet

Pranojmë kontribute përkthimi të krejt artikujve në krejt gjuhët, por së pari do të duhej të shfletonit Përparësitë tona në Përkthim Web.

E përsëritim, ju lutemi, bashkërendoni përpjekjet me ekipin e gjuhës suaj, përpara se të filloni çfarëdo pune, për të patur udhëzime të qarta se si të ecet përpara dhe të shmangen përpjeke të përsëdytura.

Doracak Përkthyesish

Mund të doni të lexonit edhe Doracakun e Përkthyesve GNU Web, nëse dëshironi të kuptoni më mirë se si funksionon sistemi ynë i përkthimit. Por, ju lutemi, bisedoni me ekipin së pari; ka shumë të ngjarë që të mos keni nevojë të lexoni atë, pa të nisni të jepni ndihmesë.

Udhërrëfyes për Bashkërendues Ekipi

Sa vijon, përfaqëson një shpjegim të asaj që bën Bashkërenduesi i Ekipit. Përtej sa është përshkruar deri tani, një Bashkërendues Ekipi:

Mjete

Për përpunimin dhe mirëmbajtjen e përkthimeve përdorim kartela .po (Portable Object). Një kartelë .po përmban tekstin origjinal dhe përkthimin e tij, ndarë në paragrafë. Ja se si e kryejmë:

Kemi krijuar edhe mjete njoftimi për t’i mbajtur përkthyesit në dijeni lidhur me ndryshime te faqet origjinale. Sido që të jetë, një Bashkërendues Ekipi duhet të regjistrohet te lista jonë e postimeve www-commits, që ta ketë mendjen te faqet që ndryshohen. Mund të përdorni edhe “make report TEAM=LANG” nëse keni të instaluar GNUN-in.

Doracakë Bashkërenduesish

Doracakët vijues shpjegojnë në hollësi procesin e përkthimit që treguam shkurtimisht më sipër. Lypset që një bashkërendues t’i lexojë dhe të familjarizohet me ta:

Pasi të keni lexuar krejt këtë faqe, nëse keni ndërmend të punoni vullnetarisht dhe të paraqiteni si Bashkërendues Ekipi për gjuhën tuaj, ju lutemi, vini në dijeni Përgjegjësin e Përkthimeve <web-translators@gnu.org> mbi vendimin tuaj. Fillojani duke lexuar të paktën dy doracakët e parë dhe kërkojini ndihmë Përgjegjësit të Përkthimeve, nëse keni ndonjë pikëpyetje.

Ekipe Përkthimi

Vullnetarët për krijimin e ekipeve të reja janë më shumë se të mirëpritur dhe do të ndihmohen gjatë procesit të të mësuarit.

Në listën vijuese, kodi i gjuhës pasohet nga emri i gjuhës dhe nga emri i bashkërenduesit të ekipit.

Shënim: Anglishtja (en) është rast i veçantë. Pjesa dërrmuese e sajtit është shkruar në anglisht, që është de-facto gjuha e Projektit GNU. Me raste, kemi nevojë të përkthejmë në anglisht dokumente nga tjetër gjuhë në origjinal. Është mirë të njoftohet Bashkërenduesi i Ekipit të asaj gjuhe, nëse dilni vullnetar për një gjë të tillë. Nëse nuk ka bashkërendues ekipi dhe dëshironi të ndihmoni për këtë, ju lutemi, lidhuni me <web-translators@gnu.org>.