Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

I lirë Në Mënyrë Opsionale, S’Mjafton

Ka shpërndarje të cilat nuk pranojmë t’i rekomandojmë që cilat i ofrojnë përdoruesit mundësinë e instalimit vetëm të software-it të lirë. Me atë mundësi, një përdorues që vlerëson mjaftueshëm fort lirinë, dhe e vret mendjen rreth problemit, mund t’i bëjë këto shpërndarje të respektojnë lirinë e tij.

Një shpërndarje që e ofron atë mundësi është qartazi më e mirë se një që dështon ta ofrojë atë mundësi. Por ajo mundësi nuk e bën shpërndarjen të përshtatshme për rekomandim në përgjithësi. Tek e fundit, shumica e njerëzve në bashkësinë tonë s’janë të ndërgjegjshëm për këtë problem. S’mund të shpresojmë që shumica e tyre ta hedhin tej software-in jo të lirë, vetëm e vetëm pse shpërndarja ofron një rrugë për ta bërë këtë.

Ndaj, nëse peshojmë rekomandimin ose jo të një shpërndarjeje, na duhet të peshojmë se kujt do t’ia rekomandojmë atë. Për shembull, mund të ishte:

  1. Përkrahës të caktuar të përkushtuar software-it të lirë që e dimë se do të përpiqen të shmangin software-in jo të lirë.
  2. Një grup i madh si, për shembull, publiku i përgjithshëm.

Për rastin e parë, do ta rekomandonim shpërndarjen, nëse shpërndarja jep një rrugë të qartë dhe të besueshme për hedhjen tej të software-it jo të lirë.

Megjithatë, për rekomandimin e një shpërndarjeje publikut të përgjithshëm, na duhet të këmbëngulim te kriteri që përdorim faktikisht: një përkushtim shprehimisht për të mos ofruar ose sugjeruar çfarëdo programesh jo të lirë. Në këtë mënyrë, e dimë se shpërndarja s’do ta shpjerë publikun drejt instalimit të cilitdo prej atyre.


Gati për këtë faqe:

[en] English   [de] Deutsch   [fr] français   [hr] hrvatski   [it] italiano   [ja] 日本語   [nl] Nederlands   [pt-br] português   [ro] română   [ru] русский   [sq] Shqip   [tr] Türkçe   [uk] українська   [zh-cn] 简体中文  

 [Logo FSF-je]  “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”