English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   한국어 [ko]   polski [pl]   română [ro]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Czym jest GNU

[rysunek Czym jest GNU]

Na tym rysunku GNU otaczają dwie wstęgi: górna z napisem „What's GNU?” i dolna z „GNU's Not Unix!”. Umieszczona pośrodku GNU, podobna do tej z rysunku „Głowy GNU”, pełna dumy, odpoczywa.

Dziękujemy Etienne Suvasa za narysowanie „Czym jest GNU”.

Tę ilustrację stosujemy do wskazania tych stron naszego serwera, które opisują, czym jest GNU, łącznie ze stronami:

Rysunek dostępny jest w formatach:

Licencja

Te rysunki są dostępne na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

DO GÓRY STRONY


[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.