Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2021-11-02 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Anunci inicial

Aquest és l'anunci inicial del Projecte GNU, escrit per Richard Stallman el 27 de setembre 1983.

La història del Projecte GNU és en molts aspectes diferent d'aquest pla inicial. Per exemple, el començament es va retardar fins a gener de 1984. Alguns dels conceptes filosòfics sobre el programari lliure no es van clarificar fins alguns anys després.

Unix Lliure!

En aquest dia d'acció de gràcies començaré a escriure un sistema de programari plenament compatible amb Unix anomenat GNU (per GNU no és Unix), i el distribuiré lliurement (1) a tothom que vulgui utilitzar-lo. Es necessitarà una important contribució de temps, diners, programes i equipaments informàtics.

Per començar, GNU serà un nucli més totes les utilitats necessàries per a escriure i executar programes en llenguatge C: editor, línia de comandaments, compilador C, enllaçador, ensamblador i algunes coses més. Fet això, hi afegirem un formatejador de text, un YACC, un joc tipus Imperi, un full de càlcul i centenars de coses. Esperem proporcionar, finalment, totes aquelles coses útils que normalment venen amb un sistema Unix, i qualsevol altra cosa útil, incloent-hi documentació impresa i en línia.

GNU podrà executar programes Unix, però no serà idèntic a Unix. Farem totes les millores convenients, basant-nos en la nostra experiència en altres sistemes operatius. En particular, planegem tenir noms de fitxer més llargs, números de versió de fitxer, un sistema de fitxers a prova de penjades, potser extensions per a noms de fitxer, suport per a pantalla independent del terminal, i finalment un sistema de finestres basat en Lisp a través del qual alguns programes de Lisp i Unix podran compartir la pantalla. Tant C com Lisp estaran disponibles com a llenguatges de programació del sistema. Tindrem programari de xarxa basat en el protocol chaosnet del MIT, molt superior a l'UUCP. Potser també tindrem alguna cosa compatible amb UUCP.

Qui Sóc?

Em dic Richard Stallman i sóc l'inventor de l'original i ara molt imitat editor d'EMACS; actualment estic al Laboratori d'Intel·ligència Artificial del MIT. He treballat molt en compiladors, editors, depuradors i intèrprets de comandaments, en l'Imcopatible Timesharing System i en el sistema operatiu de la màquina Lisp. Vaig ser pioner en el suport de pantalla independent del terminal a l'ITS. A més he implementat un sistema de fitxers a prova de penjades i dos sistemes de finestres per a màquines Lisp.

Per què he d'escriure GNU

Considero com a regla d'or que si m'agrada un programa l'haig de compartir amb altra gent que li agradi. No puc, amb bona consciència, signar un acord de no revelació o una llicència de programari.

Per a poder seguir utilitzant ordinadors sense violar els meus principis, he decidit organitzar un corpus suficientment gran de programari lliure, de manera que pugui continuar utilitzant-los sense cap programa que no sigui lliure.

Com podeu contribuir

Estic sol·licitant donacions de màquines i de diners als fabricants d'ordinadors. Als particulars els estic demanant donacions de programes i que aportin el seu treball.

Un fabricant d'ordinadors ja s'ha ofert per a proporcionar un ordinador. Però en podríem utilitzar més. Una conseqüència que podeu esperar si feu donació de màquines és que GNU hi funcionarà ben aviat. Seria millor que la màquina fos capaç d'operar en una zona residencial, i que no requerís un elevat consum de refrigeració o d'energia elèctrica.

Els programadors individuals poden contribuir escrivint duplicats compatibles d'algunes utilitats d'Unix i donant-me-les. Per a la majoria dels projectes, aquesta feina distribuïda i a temps parcial seria molt difícil de coordinar; les parts escrites independentment no funcionarien juntes. Però per a la tasca particular de reemplaçar Unix, aquest problema no hi és. La majoria de les especificacions d'interfície venen fixades per la compatibilitat amb Unix. Si cada contribució funciona amb la resta d'Unix, probablement funcionarà amb la resta de GNU.

Si aconsegueixo donacions de diners, puc contractar unes quantes persones a temps total o parcial. El sou no serà alt, però estic buscant gent per a qui ajudar la humanitat sigui tan important com els diners. Ho veig com una manera de permetre a la gent dedicar totes les seves energies a treballar en GNU, estalviant-los la necessitat de guanyar-se la vida d'una altra manera.

Per a més informació, contacteu amb mi.

Arpanet mail:
RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
...!mit-eddie!RMS@OZ
...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
Richard Stallman
166 Prospect St
Cambridge, MA 02139

La desafortunada elecció de la paraula "free"

En aquest punt, la manera d'expressar-ho va ser poc acurada [A l'original anglès, "free" es podia entendre pel context com "gratuïtament"]. La intenció era que ningú no hagués de pagar per obtenir un permís per utilitzar GNU. Però la frase no ho deixava clar, i la gent sovint interpretava que les còpies del sistema GNU s'havien de distribuir de franc o a molt baix preu, cosa que mai no es va pretendre.

Missatge original

Per completar la informació, reproduïm aquí el missatge original en el seu format.From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new Unix implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Free Unix!

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free(1) to everyone who can use it.
Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
needed.

To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
assembler, and a few other things. After this we will add a text
formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
on-line and hardcopy documentation.

GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
on our experience with other operating systems. In particular,
we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
file system, filename completion perhaps, terminal-independent
display support, and eventually a Lisp-based window system through
which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
Both C and Lisp will be available as system programming languages.
We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
far superior to UUCP. We may also have something compatible
with UUCP.


Who Am I?

I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
have implemented one crashproof file system and two window systems for
Lisp machines.


Why I Must Write GNU

I consider that the golden rule requires that if I like a program I
must share it with other people who like it. I cannot in good
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
agreement.

So that I can continue to use computers without violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of free software so that
I will be able to get along without any software that is not free.


How You Can Contribute

I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
I'm asking individuals for donations of programs and work.

One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
we could use more. One consequence you can expect if you donate
machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
better be able to operate in a residential area, and not require
sophisticated cooling or power.

Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
independently-written parts would not work together. But for the
particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
contribution works with the rest of Unix, it will probably work
with the rest of GNU.

If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.


For more information, contact me.
Arpanet mail:
 RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
 ...!mit-eddie!RMS@OZ
 ...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
 Richard Stallman
 166 Prospect St
 Cambridge, MA 02139