Tento překlad nemusí obsahovat změny, které byly v článku provedeny po 2021-11-02 v anglickém originálu.

Podívejte se na tyto změny. Přečtěte si prosím Příručku překladatele, kde se dozvíte, jak se zapojit do překladu tohoto článku.

Úvodní oznámení

Toto je původní oznámení o projektu GNU, napsané Richardem Stallmanem 27. září roku 1983.

Historie projektu GNU se v mnoha směrech liší od tohoto původního plánu. Například start se zpozdil na leden 1984. A některé filosofické koncepty svobodného softwaru se ujasňovaly několik dalších let.

Svobodný Unix!

Od Díkuvzdání se chystám napsat operační systém kompatibilní s Unixem, nazvaný GNU, a dát jej svobodně (1) k dispozici každému, kdo jej může využít. Velmi jsou teď potřeba příspěvky formou času, peněz, programů a vybavení.

Pro začátek bude GNU pouze jádro (kernel) a všechno potřebné vybavení k psaní programů v C: editor, shell, překladač C, spojovací program, assembler a několik dalších věcí. Poté přidáme textový editor, YACC, hru Empire, tabulkový editor a stovky dalších věcí. Doufáme, že nakonec do GNU zahrneme vše, co běžně obsahuje systém Unix a všechno ostatní, včetně on-line a tištěné dokumentace.

GNU bude schopen spouštět unixové programy, ale nebude to Unix. Na základě naší zkušenosti s jinými operačními systémy do GNU zakomponujeme všechna užitečná vylepšení. Zejména plánujeme implementovat delší názvy souborů, číslování verzí souborů, souborový systém odolný proti pádu OS, snad doplňování názvů souborů, podporu monitorů nezávisle na terminálu a konečně také systém oken postavený na Lispu, aby mohly programy v Lispu a běžné unixové programy sdílet obrazovku. C a Lisp budou dostupné jako systémové programovací jazyky. Budeme mít síťový software, založený na protokolu MIT chaosnet, daleko lepším než UUCP. Můžeme mít ale také něco kompatibilního s UUCP.

Kdo jsem ?

Jsem Richard Stallman, autor původního a často kopírovaného editoru EMACS, v současnosti působím v laboratoři umělé inteligence na MIT. Hodně jsem pracoval na překladačích, editorech, debuggerech, Incompatible Time Sharing System (ITS) a operačním systému pro lispový počítač. Byl jsem průkopníkem v zavádění podpory displeje, nezávislého na terminálu v ITS. Navíc jsem implementoval i jeden souborový systém odolný proti pádu a dva okenní systémy pro lispové stroje.

Proč musím napsat GNU

Podle mého, zlaté pravidlo říká, že pokud mám rád nějaký program, sdílím ho s ostatními, kteří jej mají také rádi. Nemohu s čistým svědomím podepsat non-disclosure agreement (NSA) či softwarové licenční ujednání.

Abych mohl pokračovat v používání počítačů bez porušování mých zásad, rozhodl jsem se dát dohromady dostatečný základ svobodného softwaru tak, abych se obešel bez jakéhokoli, který svobodný není.

Jak můžete přispět

Vyzývám výrobce počítačů, aby věnovali techniku a peníze. Vyzývám jednotlivce, aby přispěli programy a svou prací.

Jeden výrobce počítačů už nám nabídl jeden stroj. Ale využili bychom jich více. Pokud nám přispějete nějakým hardwarem, můžete počítat s tím, že GNU na něm brzy poběží. Počítač by měl být použitelný v domácím prostředí a nevyžadovat složité chlazení či silný zdroj energie.

Jednotliví programátoři mohou přispět vytvořením kompatibilních náhrad některých unixových programů. Pro většinu projektů by bylo velmi obtížné koordinovat takové rozdělení práce – nezávisle napsané části by spolu nepracovaly. V případě nahrazování Unixu to ale není problém. Většina otázek týkajících se rozhraní je daná kompatibilitou s Unixem. Pokud bude každý takový příspěvek pracovat s Unixem, bude pravděpodobně pracovat i s GNU.

Dostanu-li peníze, mohl bych najmout několik lidí na plný nebo částečný úvazek. Plat nebude velký, ale já hledám lidi, kteří vědí, že pomoc lidem je stejně důležitá jako peníze. Vidím to jako způsob organizace nadšenců, aby mohli věnovat všechnu svoji energii práci na GNU a nemuseli se živit jiným způsobem.

Kontaktujte mne pro další informace.

Arpanet mail:
RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
...!mit-eddie!RMS@OZ
...!mit-vax!RMS@OZ

US hlemýždí pošta:
Richard Stallman
166 Prospect St
Cambridge, MA 02139

Chudé vyjadřovací možnosti kolem „free“

Tato formulace byla nedbalá. Záměrem bylo, že nikdo nebude muset platit za povolení používat systém GNU. Ale slova to nevyjadřují jednoznačně a lidé je často vykládají tak, že kopie GNU musí být vždy distribuované za malý nebo žádný poplatek. To ale nikdy nebyl záměr.

Původní zpráva

Pro úplnost zde uvádíme e-mail v jeho původním tvaru.From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ 
From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new Unix implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Free Unix!

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free(1) to everyone who can use it.
Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
needed.

To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
assembler, and a few other things. After this we will add a text
formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
on-line and hardcopy documentation.

GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
on our experience with other operating systems. In particular,
we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
file system, filename completion perhaps, terminal-independent
display support, and eventually a Lisp-based window system through
which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
Both C and Lisp will be available as system programming languages.
We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
far superior to UUCP. We may also have something compatible
with UUCP.


Who Am I?

I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
have implemented one crashproof file system and two window systems for
Lisp machines.


Why I Must Write GNU

I consider that the golden rule requires that if I like a program I
must share it with other people who like it. I cannot in good
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
agreement.

So that I can continue to use computers without violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of free software so that
I will be able to get along without any software that is not free.


How You Can Contribute

I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
I'm asking individuals for donations of programs and work.

One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
we could use more. One consequence you can expect if you donate
machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
better be able to operate in a residential area, and not require
sophisticated cooling or power.

Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
independently-written parts would not work together. But for the
particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
contribution works with the rest of Unix, it will probably work
with the rest of GNU.

If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.


For more information, contact me.
Arpanet mail:
 RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
 ...!mit-eddie!RMS@OZ
 ...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
 Richard Stallman
 166 Prospect St
 Cambridge, MA 02139