This translation may not reflect the changes made since 2009-12-14 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Първоначално обявление

Това е оригиналното обявление на проекта GNU, изпратено от Ричард Столман на 27 септември 1983 г.

Историята на проекта GNU се различава доста от този първоначален план. Например, началото бе отложено до януари 1984 г., и някои от подробностите относно понятието свободен софтуер не са били уточнени.

Свободен „Юникс“!

Започвайки от този Ден на благодарността, ще напиша цялостна софтуерна система, съвместима с „Юникс“, наречена GNU (от GNU's Not Unix — GNU не е „Юникс“), и ще я предоставя свободно(1) на всеки, който може да я използва. Съдействие под формата на време, пари, програми и оборудване е много необходимо.

Като начало, GNU ще бъде ядро плюс всички инструменти, необходими за писане и изпълняване на програми на Си: редактор, обвивка, компилатор на Си, свързваща програма, асемблер и още някои неща. След това ще добавим програма за форматиране на текст, YACC1, игра „Empire“, електронна таблица и стотици други неща. Надяваме се евентуално да осигурим всичко полезно, което нормално идва с една система „Юникс“, и всичко останало — включително документация в софтуерна и печатна форма.

Върху GNU ще може да се изпълняват програми на „Юникс“, но системата няма да е идентична с „Юникс“. Ще направим подобрения които са удобни, на базата на нашия опит с други операционни системи. По-точно, планираме да имаме дълги имена на файлове, версии на файловете, устойчива на сривове файлова система, може би автоматично допълване на файлове, поддръжка на екрани независимо от терминала и евентуално система с прозорци, базирана на Лисп, чрез която няколко програми на Лисп и обикновени програми на „Юникс“ да споделят екран. Си и Лисп ще бъдат налични като системни езици за програмиране. Ще имаме мрежов софтуер, базиран на протокола на МИТ „chaosnet“, далеч превъзхождащ UUCP. Може също да имаме и нещо съвместимо с UUCP.

Кой съм аз?

Аз съм Ричард Столман, изобретател на оригиналния доста имитиран редактор EMACS, сега в Лабораторията по изкуствен интелект към МИТ. Работил съм интензивно върху компилатори, редактори, програми за изчистване на грешки, командни интерпретатори, „Incompatible Timesharing System2“ и операционната система на „Lisp Machine“. Реализирал съм една надеждна файлова система и две прозоречни системи за машини на Лисп.

Защо трябва да напиша GNU

Считам, че златното правило изисква ако харесвам една програма, да трябва да я споделя с останалите, които я харесват. Не мога с чиста съвест да подпиша споразумение за неразкриване или лицензно споразумение за софтуер.

За да мога да продължа да използвам компютри без да нарушавам принципите си, аз реших да направя колекция от свободен софтуер с достатъчно голям размер, така че да мога да живея без да прибягвам до софтуер, който не е свободен.

Как може да допринесете

Моля производителите на компютри за дарения на машини и пари. Моля отделните хора за дарения на програми и работа.

Един компютърен производител вече предложи да осигури машина. Но ние бихме могли да използваме повече. Ако дарите машини, едно от последствията, които може да очаквате, е че те ще работят с GNU съвсем отрано. Би било добре машината да може да функционира в жилищно помещение3 и да не изисква сложно охлаждане или захранване.

Индивидуалните програмисти могат да допринесат, като напишат съвместим дубликат на някой от инструментите на „Юникс“ и ми го предоставят. За повечето проекти, такава частична и разпределена работа би била изключително трудна за координация — независимо написаните части не биха работили заедно. Но за специфичната задача за замяната на „Юникс“ този проблем не съществува. Повечето спецификации за интерфейси са фиксирани за съвместимост с „Юникс“. Ако всяка допринесена програма работи с останалата част на „Юникс“, тя най-вероятно ще работи и с останалата част на GNU.

Ако получа парични дарения, ще мога да наема няколко души на пълен или непълен работен ден. Заплатата няма да е висока, но аз ще търся хора, за които чувството, че помагат на човечеството е също толкова важно, колкото и парите. Виждам това като начин да се позволи на посветените хора да отдадат пълната си енергия за работа върху GNU, като им се спести нуждата да си изкарват хляба по някакъв друг начин.

Свържете се с мен за повече информация.

Поща Arpanet:
RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
...!mit-eddie!RMS@OZ
...!mit-vax!RMS@OZ

Адрес:
Ричард Столман
ул. „Проспект“ 166
Кембридж, Масачузетс 02139

Лош избор на думи около „free4

Използването на думите тук е по невнимание. Намерението беше, че никой не трябва да плаща за разрешение да използва системата GNU. Но думите не изясняват това и хората често ги интерпретират, че копия на GNU би трябвало винаги да се разпространяват за малко пари или безплатно. Такова намерение никога не е имало.

Оригинално писмо

За пълнота, възпроизведено по-долу е оригиналното писмо, в оригиналната му форма.От CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
От: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Групи за новини: net.unix-wizards,net.usoft
Тема: new Unix implementation
Дата: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Организация: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Free Unix!

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free(1) to everyone who can use it.
Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
needed.

To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
assembler, and a few other things. After this we will add a text
formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
on-line and hardcopy documentation.

GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
on our experience with other operating systems. In particular,
we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
file system, filename completion perhaps, terminal-independent
display support, and eventually a Lisp-based window system through
which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
Both C and Lisp will be available as system programming languages.
We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
far superior to UUCP. We may also have something compatible
with UUCP.

Who Am I?

I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
have implemented one crashproof file system and two window systems for
Lisp machines.

Why I Must Write GNU

I consider that the golden rule requires that if I like a program I
must share it with other people who like it. I cannot in good
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
agreement.

So that I can continue to use computers without violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of free software so that
I will be able to get along without any software that is not free.

How You Can Contribute

I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
I'm asking individuals for donations of programs and work.

One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
we could use more. One consequence you can expect if you donate
machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
better be able to operate in a residential area, and not require
sophisticated cooling or power.

Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
independently-written parts would not work together. But for the
particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
contribution works with the rest of Unix, it will probably work
with the rest of GNU.

If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.

For more information, contact me.
Arpanet mail:
 RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
 ...!mit-eddie!RMS@OZ
 ...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
 Richard Stallman
 166 Prospect St
 Cambridge, MA 02139
Бележки на преводача:
 1. YACC е абревиатура на „Yet Another Compiler Compiler“, парсър-генератора на „Юникс“. Свободният заместител на GNU се нарича Bison — смехотворна аналогия между животните „як“ и „бизон“.
 2. ITS, или „Несъвместима време-споделяща система“ е операционна система за компютри PDP-11, разработена от МИТ за собствени нужди. Ричард Столман активно е участвал в разработката и усъвършенстването ѝ наред с други хакери от Лабораторията по изкуствен интелект към МИТ.
 3. В началото на 80-те години повечето компютри са били огромни специализирани машини, които са изисквали специално помещение и поддръжка.
 4. На англ. език използваният израз е „give it away free“, което може да се тълкува като „отдаване безплатно“, тъй като „free“ на английски език означава както „свободен“, така и „безплатен“. В българския език това двусмислие не съществува.