Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2021-11-02 in het originele Engelstalige artikel.

Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Eerste Aankondiging

Dit is de originele aankondiging van het GNU project, geschreven door Richard Stallman op 27 September 1983.

De ware geschiedenis van het GNU Project is op vele punten afgeweken van dit eerste plan. Het begin werd bijvoorbeeld vertraagd tot Januari 1984 en diverse details van vrije software werden jaren later pas geformuleerd.

Bevrijd Unix!

Vanaf eind November ga ik me toeleggen op het schrijven van een compleet besturingssysteem, uitwisselbaar met Unix, met de naam GNU (voor Gnu's Not Unix - GNU is geen Unix, nvdv) en dat ga ik weggeven(1) aan iedereen die het gebruiken kan. Een bijdrage in de kosten, of in de vorm van hulp, programma's of systemen is hierbij nodig.

Om te beginnen zal GNU een kernel hebben met daarbij alle hulpprogramma's benodigd voor het schrijven en uitvoeren van C programma's: editor, C compiler, linker, assembler en nog zo wat dingen. Hierna zullen we een tekstzetter, een YACC, een Empire spelletje, een spreadsheet en honderden andere programma's toevoegen. We hopen op termijn alle programma's te kunnen leveren die je normaal gesproken op een Unix systeem kunt verwachten en nog meer bruikbaars zoals online- en papieren handleidingen.

GNU zal in staat zijn Unix programma's uit te voeren maar zal niet identiek zijn aan Unix. We zullen verbeteringen aanbrengen waar we het nodig achten, daarbij afgaand op onze ervaring met andere besturingssystemen. Meer specifiek willen we langere bestandsnamen ondersteunen, versienummering van bestanden, een robuust bestandssysteem dat een kapotte schijf kan overleven, wellicht het automatisch completeren van bestandsnamen, ondersteuning van hardware-onafhankelijke schermen— en op termijn een window-systeem gebaseerd op Lisp via welke meerdere Lisp programma's en normale Unix-programma's een scherm kunnen delen. Zowel C als Lisp zullen er op zitten als talen voor systeemprogrammering. We zullen netwerksoftware hebben, gebaseerd op het Chaosnet protocol van het MIT, een grote verbetering ten opzichte van UUCP. We zullen misschien zelfs wel iets hebben wat uitwisselbaar is met UUCP.

Wie Ben Ik?

Ik ben Richard Stallman, uitvinder van de veel nagemaakte editor EMACS, nu bij het laboratorium voor kunstmatige intelligentie aan het MIT. Ik heb veel gewerkt met compilers, editors, debuggers, commando interpreters, het Incompatible Timesharing System en het Lisp Machine besturingssysteem. Ik heb als eerste geëxperimenteerd met hardware-onafhankelijke ondersteuning van schermen in ITS. Daarnaast heb ik een robuust bestandssysteem ontwikkeld wat kapotte schijven overleeft en twee window systemen voor Lisp machines.

Waarom Ik GNU Moet Maken

Ik vind het een gulden regel dat wanneer ik een programma goed vind, ik het moet kunnen delen met mensen die het ook goed vinden. Ik kan het niet met mijn geweten overeenstemmen om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen of een software licentie.

Om toch verder te kunnen werken met computers zonder mijn geweten geweld aan te doen heb ik besloten om een dusdanige hoeveelheid vrije software te maken dat ik verder met computers kan werken zonder daarbij niet-vrije software te hoeven gebruiken.

Hoe Jij Bij Kunt Dragen

Ik vraag computerfabrikanten om financiële bijdragen en om machines. Ik vraag aan individuen bijdragen in de vorm van programma's of programmeer-inspanning.

Eén fabrikant heeft al een machine bijgedragen. Maar we kunnen er meer gebruiken. Een voordeel wanneer je een machine doneert is dat het GNU systeem hier het eerst op zal draaien. De machine moet wel in een normale woonwijk kunnen functioneren en geen aparte koeling of voeding nodig hebben.

Individuele programmeurs kunnen bijdragen door een Unix-onderdeel na te maken en dit aan mij te geven. Voor de meeste projecten is dit soort gedistribueerd, part-time werken heel moeilijk te coördineren; de diverse onafhankelijk gemaakte onderdelen zouden niet samenwerken. Maar voor dit specifieke doel, het vervangen van Unix, is het geen probleem. De meeste specificaties voor de koppelingen liggen al vast door de uitwisselbaarheid met Unix. Wanneer iedere bijdrage met Unix kan werken, zal het ook wel met GNU werken.

Wanneer ik financiële bijdragen ontvang kan ik wat mensen full- of parttime inhuren. Het salaris zal niet hoog zijn maar ik zoek mensen die het helpen van de mensheid minstens zo belangrijk vinden als geld. Ik zie dit meer als een mogelijkheid om mensen met inzet in staat te stellen zich volledig op de GNU-taak te concentreren zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over brood op de plank.

Neem contact met mij op voor meer informatie.

Arpanet mail:
RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
...!mit-eddie!RMS@OZ
...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
Richard Stallman
166 Prospect St
Cambridge, MA 02139

Ongelukkige woordkeus

Hier was sprake van een ongelukkige woordkeus. De bedoeling was dat niemand hoefde te betalen voor toestemming om het GNU systeem te gebruiken. Maar deze woorden dekten de lading niet en velen interpreteerden het dat je voor de distributie van kopieën van GNU weinig of niets mocht berekenen. Dat is nooit de bedoeling geweest.

Originele bericht

Om compleet te zijn wordt hieronder nog eens de originele email integraal getoond.From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new Unix implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Free Unix!

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free(1) to everyone who can use it.
Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
needed.

To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
assembler, and a few other things. After this we will add a text
formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
on-line and hardcopy documentation.

GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
on our experience with other operating systems. In particular,
we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
file system, filename completion perhaps, terminal-independent
display support, and eventually a Lisp-based window system through
which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
Both C and Lisp will be available as system programming languages.
We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
far superior to UUCP. We may also have something compatible
with UUCP.


Who Am I?

I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
have implemented one crashproof file system and two window systems for
Lisp machines.


Why I Must Write GNU

I consider that the golden rule requires that if I like a program I
must share it with other people who like it. I cannot in good
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
agreement.

So that I can continue to use computers without violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of free software so that
I will be able to get along without any software that is not free.


How You Can Contribute

I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
I'm asking individuals for donations of programs and work.

One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
we could use more. One consequence you can expect if you donate
machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
better be able to operate in a residential area, and not require
sophisticated cooling or power.

Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
independently-written parts would not work together. But for the
particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
contribution works with the rest of Unix, it will probably work
with the rest of GNU.

If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.


For more information, contact me.
Arpanet mail:
 RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
 ...!mit-eddie!RMS@OZ
 ...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
 Richard Stallman
 166 Prospect St
 Cambridge, MA 02139