This translation may not reflect the changes made since 2007-05-18 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Initial Announcement

Detta är det ursprungliga tillkännagivandet av GNU-projektet, författat av Richard Stallman 1983.

GNU-projektets historia är på många sätt olikt denna första plan. Till exempel så blev starten fördröjd till januari 1984 och många detaljer om fri mjukvara hade ännu inte blivit klargjorda.

Befria Unix!

Med start denna tacksägelsehelg kommer jag skriva ett komplett Unixkompatibelt system kallat GNU (kort för Gnu är Inte Unix), och ge bort det fritt (1) till alla som kan använda det. Det finns ett stort behov av bidrag med tid, pengar, program och utrustning.

Till att börja med kommer GNU vara en kärna plus alla hjälpmedel som behövs för att skriva och köra C-program: editor, skal, C-kompilator, länkare, assemblator, och ett fåtal fler saker. Efter detta kommer vi lägga till en textformatterare, en YACC, ett Empirespel, ett kalkylbladsprogram, och hundratals andra saker. Till slut hoppas vi kunna ha med allt användbart som vanligtvis kommer med ett Unixsystem, och allt annat användbart, inklusive dokumentation både i datorn och i bokform.

GNU kommer kunna köra Unixprogram, men kommer inte vara identiskt med Unix. Vi kommer göra alla förbättringar som är bekväma, baserat på vår erfarenhet av andra operativsystem. Framför allt kommer vi ha längre filnamn, versionsnummer på filer, ett kraschsäkert filsystem, kanske filnamnskomplettering, terminaloberoende skärmstöd, och med tiden ett Lispbaserat fönstersystem med vilket många Lispprogram och vanliga Unixprogram kan dela på en skärm. Både C och Lisp kommer finnas tillgängliga som systemprogrammeringsspråk. Vi kommer ha nätverksmjukvara baserad på MITs chaosnetprotokoll, vilket är mycket bättre än UUCP. Vi kan också ha något kompatibelt med UUCP.

Vem är jag?

Jag är Richard Stallman, uppfinnaren av den ursprungliga, ofta imiterade EMACS-editorn, för närvarande anställd på Laboratoriet för Artificiell Intelligens på MIT. Jag har arbetat mycket med kompilatorer, editorer, felsökningsverktyg, kommandotolkar, Incompatible Timesharing System och operativsystemet för Lispmaskiner. Jag var pionjären för terminaloberoende skärmstöd i ITS. Dessutom har jag implementerat ett kraschsäkert filsystem och två fönstersystem för Lispmaskiner.

Varför jag måste skriva GNU

Jag anser att den gyllene regeln kräver att om jag tycker om ett program så måste jag dela med mig av det med andra personer som tycker om det. Jag kan inte med gott samvete skriva under ett sekretessavtal eller ett kontrakt om mjukvarulicens.

För att jag ska kunna fortsätta att använda datorer utan att våldföra mig på mina principer, har jag beslutat mig för att sätta ihop en tillräkligt stor samling av fri mjukvara så att jag ska kunna klara mig utan någon mjukvara som inte är fri.

Hur du kan bidra

Jag ber datortillverkare om donationer av maskiner och pengar. Jag ber individer om donationer av program och arbete.

En datortillverkare har redan erbjudit sig att tillhandahålla en maskin. Men vi kan behöva fler. En konsekvens du kan förvänta dig om du donerar maskiner är att GNU kommer att köra på dem på ett tidigt stadium. Maskinen måste kunna operera i ett bostadaområde och inte behöva sofistikerad kylning och elförsörjning.

Individuella programmerare kan bidra genom att skriva ett kompatibelt duplikat av något Unixverktyg och ge det till mig. För de flesta projekt skulle ett sådant distribuerat arbete på deltid vara väldigt svårt att koordinera; alla oberoende skrivna delar skulle inte fungera tillsammans. Men för den speciella uppgiften att ersätta Unix finns inte detta problem. De flesta specifikationer är fixerade av kompatibilitet med Unix. Om varje bidrag fungerar med resten av Unix kommer det förmodligen fungera med resten av GNU.

Om jag får donationer av pengar kommer jag att kunna anställa några personer på hel- eller deltid. Lönen kommer inte vara hög, men jag letar efter folk för vilka vetskapen om att de hjälper mänskligheten är lika viktig som pengar. Jag ser detta som ett sätt att göra det möjligt för hängivna människor att spendera all sin energi på att arbeta på GNU genom att bespara dem från deras behov av att tjäna sin uppehälle på något annat sätt.

För mer information, kontakta mig.

Arpanetmail:
RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
...!mit-eddie!RMS@OZ
...!mit-vax!RMS@OZ

Amerikansk post:
Richard Stallman
166 Prospect St
Cambridge, MA 02139

Denna kommentar visar att Richard inte ännu hade klargjort skillnaden mellan “fritt tal” och “gratis öl”.

Original message

For completeness, the original email is reproduced here, in its original form.From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new Unix implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Free Unix!

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free (1) to everyone who can use it.
Contributions of time, money, programs and equipment are greatly
needed.

To begin with, GNU will be a kernel plus all the utilities needed to
write and run C programs: editor, shell, C compiler, linker,
assembler, and a few other things. After this we will add a text
formatter, a YACC, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of
other things. We hope to supply, eventually, everything useful that
normally comes with a Unix system, and anything else useful, including
on-line and hardcopy documentation.

GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical
to Unix. We will make all improvements that are convenient, based
on our experience with other operating systems. In particular,
we plan to have longer filenames, file version numbers, a crashproof
file system, filename completion perhaps, terminal-independent
display support, and eventually a Lisp-based window system through
which several Lisp programs and ordinary Unix programs can share a screen.
Both C and Lisp will be available as system programming languages.
We will have network software based on MIT's chaosnet protocol,
far superior to UUCP. We may also have something compatible
with UUCP.


Who Am I?

I am Richard Stallman, inventor of the original much-imitated EMACS
editor, now at the Artificial Intelligence Lab at MIT. I have worked
extensively on compilers, editors, debuggers, command interpreters, the
Incompatible Timesharing System and the Lisp Machine operating system.
I pioneered terminal-independent display support in ITS. In addition I
have implemented one crashproof file system and two window systems for
Lisp machines.


Why I Must Write GNU

I consider that the golden rule requires that if I like a program I
must share it with other people who like it. I cannot in good
conscience sign a nondisclosure agreement or a software license
agreement.

So that I can continue to use computers without violating my principles,
I have decided to put together a sufficient body of free software so that
I will be able to get along without any software that is not free.


How You Can Contribute

I am asking computer manufacturers for donations of machines and money.
I'm asking individuals for donations of programs and work.

One computer manufacturer has already offered to provide a machine. But
we could use more. One consequence you can expect if you donate
machines is that GNU will run on them at an early date. The machine had
better be able to operate in a residential area, and not require
sophisticated cooling or power.

Individual programmers can contribute by writing a compatible duplicate
of some Unix utility and giving it to me. For most projects, such
part-time distributed work would be very hard to coordinate; the
independently-written parts would not work together. But for the
particular task of replacing Unix, this problem is absent. Most
interface specifications are fixed by Unix compatibility. If each
contribution works with the rest of Unix, it will probably work
with the rest of GNU.

If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or
part time. The salary won't be high, but I'm looking for people for
whom knowing they are helping humanity is as important as money. I view
this as a way of enabling dedicated people to devote their full energies to
working on GNU by sparing them the need to make a living in another way.


For more information, contact me.
Arpanet mail:
 RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
 ...!mit-eddie!RMS@OZ
 ...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
 Richard Stallman
 166 Prospect St
 Cambridge, MA 02139