English [en]   български [bg]   dansk [da]   Deutsch [de]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   română [ro]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2012-10-24 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Идеи на трети страни

Тези статии представят философските мнения на други хора в поддръжка на свободния софтуер и свързани с него теми, и не представят позицията на проекта GNU — но ние малко или много сме съгласни с тях.

Много от организациите, които работят за свобода при компютърните разработки и електронните комуникации също имат философски мнения в поддръжка на свободния софтуер или други, свързани с това теми.

ВРЪЩАНЕ В НАЧАЛОТО


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.